RI­TA ORA & WIZ KHALI­FA ÄR ETT PAR "DE ÄR VÄL­DIGT UPP­TAG­NA AV VARAND­RA"

Veckans NU! - - HÄR ÄR DITT LIV - Av: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Två ud­da fåg­lar har fun­nit varand­ra i kän­dis­djung­eln – Ri­ta Ora och Wiz Khali­fa!

Wiz Khali­fa, 28, har va­rit se­pa­re­rad från sin son Se­basti­ans mam­ma Am­ber Ro­se, 31, se­dan sep­tem­ber för­ra året, och nu sägs han ha hit­tat kär­le­ken igen. Det är den brit­tis­ka sång­ers­kan Ri­ta Ora, 24, som har fast­nat i ” Black and yel­low”- rap­pa­rens kär­leks­nät. Först sågs de två stjär­nor­na go­sa back­stage på Teen Cho­ice Awards och fång­a­des då på bild.

MY­SIG MID­DAG

Ba­ra två da­gar ef­ter ga­lan spot­ta­des Ri­ta och Wiz i Hol­ly­wood igen. Du­on gjor­de ing­en hem­lig­het av att de kom till­sam­mans till den fi­na ita­li­ens­ka re­stau­rang­en The Nice Guy där de avnjöt en god mid­dag.

– De såg ut att va­ra väl­digt upp­tag­na av varand­ra och upp­träd­de som om de vo­re ett par, sä­ger ett ögon­vitt­ne en­ligt saj­ten E! On­li­ne.

HAND I HAND

Någ­ra tim­mar se­na­re läm­na­de ar­tis­ter­na lo­ka­len ihop, och när de gick ige­nom dör­ren la­de Ri­ta sin hand på Wiz hand.

Naaw!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"DE GO­SA­DE BACK­STAGE" Ett hett nytt par har änt­rat Dröm­fa­bri­kens ma­gis­ka värld. Det är sång­ers­kan Ri­ta Ora och rap­pa­ren Wiz Khali­fa som har fått upp ögo­nen för varand­ra! När du­on var och njöt av en ro­man­tisk mid­dag i West Hol­ly­wood ny­li­gen fång­a­des de­ras ro­man­tis­ka gest på bild. När Wiz höll upp dör­ren la­de Ri­ta sin hand på hans. Gul­ligt!

Wiz var ti­di­ga­re gift med mo­del­len Am­ber Ro­se.

De har so­nen Se­basti­an till­sam­mans, och Wiz läg­ger of­ta upp bil­der på sig och so­nen på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.