ONE DIREC­TION SPLITT­RAS!

POJKBANDSCHOCKEN

Veckans NU! - - EXTRA! - AV: JO­HAN­NA KARLS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

I mars gav de fan­sen en rik­tig kall­dusch med ny­he­ten om att Zayn Ma­lik läm­nar ban­det, nu släpps näs­ta bomb: One Direc­tion går skil­da vägar.

Kil­lar­na i det oer­hört po­pu­lä­ra pojk­ban­det One Direc­tion slog ige­nom stort i brit­tis­ka ” X Factor” 2010. Se­dan dess har de släppt ski­vor, rest jor­den runt för att tur­ne­ra samt sam­lat ihop en ohygg­ligt stor ska­ra fans värl­den över. Men i mars näs­ta år är suc­cén över, ban­det tar näm­li­gen en pa­us – i åt­minsto­ne tolv må­na­der.

– De för­tjä­nar verk­li­gen minst ett år för att fo­ku­se­ra på si­na in­di­vi­du­el­la pro­jekt, sä­ger en källa i tid­ning­en The Sun.

SISTA SPEL­NING­EN

Just nu hål­ler ban­det på för fullt med sitt fem­te al­bum vil­ket de kom­mer att släp­pa men in­te tur­ne­ra med. De­ras sista spel­ning ska en­ligt upp­gift gå av sta­peln i Shef­fi­eld, Eng­land den sista ok­to­ber i år, men de ska sam­ar­be­ta fram till feb­ru­a­ri för att se­dan till­fäl­ligt splitt­ras i mars.

– Det är ab­so­lut ing­en då­lig stäm­ning mel­lan grab­bar­na, de står al­la bakom be­slu­tet till hund­ra pro­cent, sä­ger käl­lan.

"AL­LA BE­HÖ­VER EN PA­US"

För någ­ra vec­kor se­dan in­ter­vju­a­des Li­am Pay­ne, 22, i ra­di­o­pro­gram­met ” Free ra­dio” och då hin­ta­de han om att nå­got var på gång i ban­det:

– Jag tror att al­la be­hö­ver li­te av en pa­us nu, och sät­ta sig ner och ta in allt fan­tas­tiskt som vi har va­rit med om.

Li­am har ti­di­ga­re pra­tat om att han vill skri­va musik åt and­ra ar­tis­ter och även till­bringa mer tid hem­ma. Vad det gäl­ler de and­ra med­lem­mar­na så ryk­tas det om att Har­ry Sty­les, 21, och Ni­all Ho­ran, 22, kom­mer att fo­ku­se­ra på so­lo­kar­riä­rer me­dan Lou­is Tom­lin­son, 23, har fullt upp med att för­be­re­da sig för att bli pap­pa.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"DE STÅR AL­LA BAKOM BE­SLU­TET TILL HUND­RA PRO­CENT" Ny­li­gen kom be­ske­det som får tje­jer värl­den över att grå­ta: I mars näs­ta år splitt­ras Har­ry Sty­les, Li­am Pay­ne, Ni­all Ho­ran och Lou­is Tom­lin­son till­fäl­ligt.

När de tar en pa­us är det ex­akt ett år ef­ter att Zayn Ma­lik, 22, läm­na­de One Direc­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.