KUNG­LIG GLANS PÅ

Veckans NU! - - VIMMEL - Even­tet an­ord­na­des av As­se­fa Com­mu­ni­ca­tion

VAD:

års­ju­bi­le­um på Sveriges Ra­dio fi­ra­de stor­sla­get 90- Ber­wald­hal­len i Stock­holm.

HUR:

Ef­ter att de fest­kläd­da gäs­ter­na po­se­rat

av för vim­mel­fo­to­gra­fer­na fick de nju­ta

Sven mu­sik­fram­trä­dan­den av bland and­ra Ber­til Tau­be och Sveriges Ra­di­os sym­fo­nior­kes­ter.

Hu­mor­gäng­et Has­san åter­före­na­des en­bart för den di­rekt­sän­da ga­lan och skul­le gö­ra en sista bus­ring­ning li­ve på scen, dock sva­ra­de ing­en på nå­got av de fem num­mer de ring­de. Vil­ket an­tik­li­max! Kron­prin­ses­san Victo­ria och prins Da­ni­el var på toppenhumör. Su­per­tju­sig duo! Eb­ba von Sydow och Emi­lia de Po­ret vi­sa­de var mo­deskå­pet skul­le stå. Snygg i spets var Alice Bah Kuhn­ke. Själv­klart öka­de an­ta­let ka­me­rablix­tar när kung Carl Gustaf och drott­ning Sil­via när­ma­de sig Ber­wald­hal­len. Ko­mi­kern Da­vid Bat­ra vil­le in­te mis­sa det sto­ra 90- års­fi­ran­det.

Av: Pau­li­na Bånge Fo­to: Pel­le T Nils­son/ All Over Press

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.