EF­TER SKANDALOTROHETEN SCOTT & KOURT­NEY ÅTER­FÖRE­NA­DE I HEM­LIG­HET

Veckans NU! - - NEWS -

Ef­ter 32- åri­ge Scott Di­sicks otro­hets­af­fär i som­ras gjor­de Kourt­ney Kar­dashi­an, 36, slut med dun­der och brak. Det var in­te förs­ta gång­en han hop­pa­de över skak­lar­na och ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”stjär­nan fick helt en­kelt nog.

– Den här gång­en är det på rik­tigt, sa ini­ti­e­ra­de käl­lor då och häv­da­de att Scott verk­li­gen ha­de satt sin sista potatis hos flick­vän­nen se­dan nio år till­ba­ka. Men nu ver­kar det som att han kanske kan få en and­ra ( läs: hund­ra­de) chans än­då. En­ligt upp­gift har ex­pa­ret träf­fats i smyg se­dan i au­gusti.

– Kourt­ney vet att Scott är en otro­gen, ma­ni­pu­la­tiv miss­bru­ka­re men hon kan in­te få ut ho­nom ur skal­len. In­nerst in­ne hop­pas hon fort­fa­ran­de att de­ras för­hål­lan­de ska fun­ge­ra, sä­ger en källa i tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

Al­la för­tjä­nar en and­ra chans, men Scott Di­sick för­tjä­nar be­tyd­ligt fler än så. I al­la fall om man ska tro Kourt­ney Kar­dashi­an, som en­ligt upp­gift är på väg att ta till­ba­ka sin otrog­ne ex­pojk­vän för un­ge­fär hund­ra­de gång­en.

Kourt­ney Kar­dashi­an och Scott Di­sick ver­kar va­ra på väg att hit­ta till­ba­ka till varand­ra. En­ligt upp­gift har de träf­fats i smyg se­dan i au­gusti. "HON HOP­PAS ATT DE­RAS FÖR­HÅL­LAN­DE

SKA FUN­GE­RA"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.