KRIS JEN­NER BY­TER EF­TER­NAMN

Veckans NU! - - NEWS -

Hej­då Jen­ner! En­ligt upp­gift vill Kris, 59, änd­ra sitt ef­ter­namn till det hon ha­de för 25 år se­dan: Kar­dashi­an. Re­a­li­ty­stjär­nan ska re­dan ha på­bör­jat pro­ces­sen för att ta till­ba­ka nam­net hon fick när hon gif­te sig med dött­rar­na Kim, Kourt­ney och Khloés bi­o­lo­gis­ka pap­pa Ro­bert.

– Kar­dashi­an är nam­net som för­knip­pas med fa­mil­jens va­ru­mär­ke, sä­ger en källa en­ligt tid­ning­en In Touch och fort­sät­ter:

– Kris tror att nam­net kom­mer att ge­ne­re­ra mer peng­ar.

Här kom­mer vi osökt att tän­ka på Ka­nye Wests låt "Gold dig­ger".

Ef­ter otro­hets­skan­da­len har Kourt­ney setts en­sam med pa­rets tre ung­ar fle­ra gång­er. På bil­den är hon till­sam­mans med de älds­ta bar­nen Ma­son och Pe­ne­lo­pe.

Men i hem­lig­het har han allt­så även till­bring­at allt mer tid med fa­mil­jen. Kourt­ney upp­ges va­ra be­redd att ta till­ba­ka ex­pojk­vän­nen trots al­la svek.

… och snyg­ga kvin­nor. Han har setts till­sam­mans med fle­ra oli­ka tje­jer på natt­klub­bar run­tom i Los Ang­e­les.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.