TO­RI SPEL­LINGS AN­SIKTS­CHOCK!

"HON ÄR RÖD OCH IN­FLAM­ME­RAD"

Veckans NU! - - NEWS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS, FAMEFLYNET

Att kän­di­sar­na tes­tar bå­de det ena och det and­ra för att hål­la sig vack­ra är ing­en hem­lig­het, men vis­sa me­to­der ver­kar un­der­li­ga­re än and­ra. Ny­li­gen fick To­ri Spel­lings till sy­nes blo­di­ga an­sik­te många att hö­ja på ögon­bry­nen.

Den 42- åri­ga skå­de­spe­lers­kan To­ri Spel­lings an­sik­te lys­te irriterat rött ef­ter ett be­sök på en skön­hets­kli­nik i Hol­ly­wood i slu­tet av au­gusti. Stjär­nans look väck­te såklart myc­ket upp­märk­sam­het.

– Det ser ut som att hon har ge­nom­fört en yt­lig la­ser­be­hand­ling. Hu­den är all­de­les fläc­kig. Me­to­den går ut på att man tar bort ett hud­la­ger i ta­get för att bli av med fläc­kar, ryn­kor och ärr, sä­ger hud­lä­ka­ren Bar­ry Resnik i tid­ning­en Us We­ek­ly.

VAN­LIGT MED ROD­NAD

Toris röd­fläc­ki­ga an­sik­te såg ut att svi­da re­jält, men en­ligt Dr Ren­sik be­hö­ver hen­nes flam­mi­ga hud in­te be­ty­da att nå­got har gått fel un­der be­hand­ling­en.

– Hon är röd och in­flam­me­rad, men det är van­ligt ef­ter en så­dan pro­cess. Ke­misk pe­e­ling le­der till en lik­nan­de re­ak­tion, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Röd­he­ten bru­kar för­svin­na ef­ter fem till sju da­gar.

KÄNS­LIG FÖR SO­LEN

Men för To­ri räck­te det tyd­li­gen med en natt för att få till­ba­ka sitt van­li­ga an­sik­te. Re­dan da­gen ef­ter be­hand­ling­en fång­a­des hon näm­li­gen på bild med per­fekt pors­lins­hy igen. Det in­ne­bär dock in­te att skå­de­spe­lers­kan nu kan gå ut och läg­ga sig i Los Ang­e­les ste­kan­de sol.

– Hen­nes hud är extra käns­lig för so­len ef­ter in­grep­pet. Jag hop­pas att hon in­te slar­var med sol­skyd­det, av­slu­tar Dr Resnik.

"HU­DEN ÄR ALL­DE­LES FLÄC­KIG" Ouch! To­ri Spel­lings an­sik­te var re­jält röd­flam­migt när hon läm­na­de en skön­hets­sa­long i Hol­ly­wood ny­li­gen. Det är van­ligt ef­ter att man har ge­nom­fört en la­ser­be­hand­ling, en­ligt en källa.

To­ri slog ige­nom på 90- ta­let och har se­dan dess gjort allt för att be­hål­la sitt ung­dom­li­ga ut­se­en­de.

Stjär­nan är öp­pen med att hon ge­nom­fört skön­hets­ingrepp ti­di­ga­re. Bil­den är från ett läkar­be­sök i tv- se­ri­en ” True To­ri”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.