DIS­NEYDAGS FÖR FA­MIL­JEN BECK­HAM LI­VET ÄR EN BERG- OCH DAL­BA­NA!

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: JO­HAN­NA KARLS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Pre­cis när man trod­de att Da­vid och Victo­ri­as fa­mil­jei­dyll ha­de nått sin pe­ak dök de upp: bild­be­vi­sen på att fa­mil­jen Beck­ham fak­tiskt ha­de än­nu mer här­lig­het att le­ve­re­ra.

Den for­ne fot­bolls­spe­la­ren Da­vid Beck­ham, 40, och hans de­sig­ner­hust­ru Victo­ria, 41, be­slu­ta­de sig ny­li­gen för att ren­sa jobb­s­che­mat och istäl­let ta en hel­dag på Dis­ney­land i Ana­heim, Ka­li­for­ni­en till­sam­mans med si­na barn.

KUL MED HE­LA GÄNG­ET

Fy­ra­å­ri­ga Har­per, som är minsting­en i fa­mil­jen, var klädd i en ro­sa klän­ning och li­ka ro­sa flip­flops. Hon såg ut att nju­ta av varen­da se­kund i al­la ka­ru­sel­ler och berg- och dal­ba­nor till­sam­mans med si­na för­äld­rar och äld­re brö­der Broo­klyn, 16, Ro­meo, 12, och Cruz, 10.

INSTAGRAM­MA­DE FRISKT

Da­vid, som van­ligt­vis ta­pet­se­rar Instagram med ur­gul­li­ga bil­der på si­na barn, såg än­då ut att ha det all­ra bäst. Han skrek och skrat­ta­de högt. Av­tryc­kar­fing­ret var all­tid re­do på mo­bil­ka­me­ran för att fånga än­nu ett ögonblick att de­la med sig av till si­na el­va mil­jo­ner föl­ja­re. Och två fo­ton blev det i Becks Instagram­sam­ling.

– En fan­tas­tisk dag på Dis­ney­land, en så­dan spe­ci­ell plats för bå­de barn och vux­na, skrev Da­vid till en svart­vit sel­fie på ho­nom och ena so­nen.

Den som hål­ler i sig är en mes!

"DA­VID SKREK OCH SKRAT­TA­DE"

Fa­mil­jen Beck­ham njöt till max när de ny­li­gen till­bring­a­de en dag till­sam­mans på Dis­ney­land. Da­vid var stän­digt re­do att för­e­vi­ga de ro­li­gas­te ögon­blic­ken till­sam­mans med si­na barn.

Victo­ria Beck­ham var ock­så på plats till­sam­mans med res­ten av kla­nen, dock ver­ka­de hon in­te vil­ja åka ka­ru­sel­ler som de and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.