KRIS­TEN STE­WARTS SMYGBRÖLLOP! "HON ÄR VÄL­DIGT LYCK­LIG"

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

Hon pra­tar in­te gär­na om sitt pri­vat­liv, men ny­li­gen rå­ka­de "Twi­light"- stjär­nan Kris­ten Ste­wart av­slö­ja en stor hem­lig­het om sig själv un­der en film­pre­miär.

Kris­ten Ste­wart, 25, har för­sökt hål­la sitt för­hål­lan­de med Ali­cia Car­gi­le bor­ta från ramp­lju­set se­dan bör­ja­de dej­ta i slu­tet av för­ra året. I som­ras be­kräf­ta­de dock hen­nes mam­ma re­la­tio­nen.

– Hon är lyck­lig med sin flick­vän, sa hon i tid­ning­en Sun­day Mir­ror.

"JAG SAK­NAR MIN FRU"

Nu ver­kar tje­jer­na, som var bäs­ta kom­pi­sar in­nan de blev kä­ra i varand­ra, ha ta­git sin re­la­tion till en ny ni­vå. Un­der ef­ter­fes­ten till pre­miä­ren av fil­men ” Ame­ri­can ult­ra” rå­ka­de Kris­ten näm­li­gen för­sä­ga sig när hon pra­ta­de om sin flick­vän.

– Hon re­fe­re­ra­de till Ali­cia som sin hust­ru. ” Jag sak­nar min fru” sa hon, av­slö­jar en källa i OK! Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter: – När jag gra­tu­le­ra­de hen­ne till gif­ter­må­let log hon snett och tac­ka­de in­nan hon för­svann i ming­let. Un­der kväl­len fick hon mas­sor av gra­tu­la­tio­ner och kra­mar.

DRACK CHAM­PAGNE

An­led­ning­en till att Kris­ten pra­ta­de så öp­pet om sin re­la­tion kan ha va­rit det fria ut­bu­det av cham­pagne på fes­ten. – Hon ver­ka­de glad och li­te be­ru­sad, sä­ger käl­lan. Vi kan dock in­te för­vän­ta oss att Kris­ten kom­mer att fort­sät­ta på det öpp­na spå­ret. Bå­de hon och hu­strun fö­re­drar en­ligt upp­gift att hål­la det pri­va­ta för sig själ­va.

– Ali­cia ha­tar upp­märk­sam­he­ten än­nu mer än Kris­ten. De för­står varand­ra och det är det som får re­la­tio­nen att fun­ka, sä­ger käl­lan.

Hur som helst öns­kar vi ny­gif­ta Kris­ten och Ali­cia ett stort grat­tis!

"DE VILL HÅL­LA DET PRI­VA­TA FÖR SIG SJÄL­VA"

Wo­ho! Kris­ten Ste­wart kan nu­me­ra kal­la sin flick­vän Ali­cia Car­gi­le för fru. En­ligt upp­gift har tje­jer­na näm­li­gen gått och gift sig.

Tje­jer­na har dej­tat se­dan i slu­tet av för­ra året. In­nan dess var de bäs­ta kom­pi­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.