MI­RAN­DA KERR GIF­TER SIG MED SIN MIL­JAR­DÄR

TROTS TAY­LOR SWIFTS VAR­NING­AR

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL Over PRESS

Var­för vän­ta när det känns rätt? Så ver­kar Mi­ran­da Kerr re­so­ne­ra när det gäl­ler nye pojk­vän­nen Evan Spi­e­gel. Men en­ligt Evans ex Tay­lor Swift bor­de Mi­ran­da va­ra mer för­sik­tig.

De har ba­ra dej­tat i någ­ra må­na­der, men Mi­ran­da Kerr, 32, och Snapchat- grun­da­ren Evan Spi­e­gel, 25, upp­ges re­dan va­ra på väg mot al­ta­ret.

– De­ras re­la­tion är mer se­ri­ös än nå­gon anar, sä­ger en källa en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

Pa­ret träf­fa­des på Snapchats hu­vud­kon­tor i som­ras och ljuv musik upp­stod direkt. Evan, som upp­ges va­ra god för när­ma­re 13 mil­jar­der kro­nor, pas­sar up­pen­bar­li­gen Mi­ran­da, som har en fä­bless för snor­ri­ka män, per­fekt.

"FA­MIL­JEN VAR SKEP­TISK"

Mil­jar­dären sägs re­dan ha kom­mit väl­digt nä­ra mo­del­lens son Flynn, 4, som hon har till­sam­mans med ex­ma­ken Or­lan­do Bloom, 38.

– Flynn sä­ger att han äls­kar Evan och ser ho­nom som en pap­pa, sä­ger käl­lan.

Nu ska Mi­ran­da och Evan va­ra re­do att ta näs­ta steg i re­la­tio­nen. En­ligt upp­gift har de re­dan be­rät­tat för si­na re­spek­ti­ve fa­mil­jer att de vill gif­ta sig med varand­ra.

– Evans fa­milj var skep­tisk först ef­tersom hon är sju år äld­re än han. Men nu har de märkt hur lyck­lig hon gör ho­nom. De är över­ty­ga­de om att han kom­mer att fria snart, sä­ger käl­lan.

"EN KVIN­NOTJU­SA­RE"

Ett smolk i gläd­je­bä­ga­ren är dock Evans ex­flick­vän Tay­lor Swift, 25. Sång­ers­kan – som har en di­ger histo­ria av för­hål­lan­den – var­nar näm­li­gen Mi­ran­da för att gif­ta sig med mil­jar­dären, som hon var till­sam­mans med i bör­jan av för­ra året.

– Tay­lor har kon­tak­tat Mi­ran­da för att be­rät­ta att Evan är en rik­tig kvin­notju­sa­re som in­te går att li­ta på. Un­der de­ras för­hål­lan­de var han otro­gen fle­ra gång­er, plus att han gjor­de slut via sms, sä­ger en källa en­ligt tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer och fort­sät­ter:

– Mi­ran­da tog till sig vad Tay­lor sa, men hon kom­mer än­då att gif­ta sig med ho­nom, sä­ger käl­lan.

"TAY­LOR DEJ­TA­DE EVAN FÖR­RA ÅRET" Det går un­dan i sväng­ar­na för mo­del­len Mi­ran­da Kerr och hen­nes pojk­vän Evan Spi­e­gel. Pa­ret har ba­ra dej­tat i någ­ra må­na­der men upp­ges re­dan vil­ja kny­ta hy­mens band.

Det­ta trots att Evans ex­flick­vän Tay­lor Swift har var­nat Mi­ran­da. ” Tay­lor har kon­tak­tat Mi­ran­da för att be­rät­ta att Evan är en rik­tig kvin­notju­sa­re som in­te går att li­ta på”, sä­ger en källa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.