CAT­FIGHT! GWEN STEFANI TÅL IN­TE RI­HAN­NA

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

Att ar­be­ta till­sam­mans med sin värs­ta fi­en­de är ing­en dröm­si­tu­a­tion. Frå­ga ba­ra ” The Vo­ice”- ak­tu­el­la Ri­han­na och Gwen Stefani, som har ham­nat i stor­bråk.

De dra­ma­tis­ka kän­dis­brå­ken av­lö­ser varand­ra i Dröm­fa­bri­ken. Nu kom­mer upp­gif­ter om att de bå­da su­per­di­vor­na Gwen Stefani, 45, och Ri­han­na, 27, har minst sagt svårt för varand­ra.

– De har haft en kon­flikt i fle­ra år. Gwen stör sig väl­digt myc­ket på Ri­han­na. Hon tål hen­ne in­te, sä­ger en källa i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

RI­HAN­NA TÄN­DE TILL

Kon­flik­ten ska ha bör­jat re­dan 2011, när Gwen fick frå­gan vad som skil­jer hen­ne från Ri­han­na.

– Jag bru­kar van­ligt­vis be­hål­la byx­or­na på, ska sång­ers­kan ha sva­rat då som en tyd­lig hint, vil­ket fick Ri­han­na att tän­da till direkt.

– Hon tyck­te att Gwen gick över grän­sen, sä­ger käl­lan.

JOB­BAR TILL­SAM­MANS

Se­dan dess har stjär­nor­na gjort allt för att hål­la sig un­dan från varand­ra. Men i fort­sätt­ning­en kom­mer de att tving­as att ar­be­ta till­sam­mans, ef­tersom bå­da är in­vol­ve­ra­de i in­spel­ning­ar­na av tv- pro­gram­met ” The Vo­ice”. Gwen ska va­ra coach me­dan Ri­han­na ska va­ra råd­gi­va­re till hen­ne och de and­ra coacher­na.

– Gwen är över­ty­gad om att Ri­han­na får all­de­les för myc­ket be­talt och är rädd att hon ska stjä­la sho­wen, sä­ger käl­lan och for­stät­ter: – Men det kom­mer Gwen in­te att tillå­ta. Dra­ma, dra­ma, dra­ma!

"HON GICK ÖVER GRÄN­SEN" … näm­li­gen Ri­han­na! Stjär­nor­na ska ha haft en fejd i fle­ra år och Gwen upp­ges va­ra myc­ket upp­rörd över att tving­as träf­fa sin fi­en­de re­gel­bun­det he­la hös­ten.

Gwen Stefani ska va­ra coach i den nya sä­song­en av tv- sho­wen ” The Vo­ice” i USA. Det in­ne­bär att hon mås­te job­ba till­sam­mans med en per­son som hon in­te alls är sär­skilt för­tjust i…

Sång­ers­kan oro­ar sig för att Ri­han­na ska ” stjä­la sho­wen”, och visst finns det be­lägg för den oron?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.