18- ÅRI­GA KY­LIE JEN­NER FÖR­LO­VAD! FA­MIL­JEN AV­SKYR POJK­VÄN­NEN

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FO­TO: ALL OVER PRESS

– Ty­ga och Ky­lie är för­lo­va­de. Han gav hen­ne ring­en och bad hen­ne att gif­ta sig med ho­nom, be­kräf­tar en källa för saj­ten Hol­ly­wood Li­fe och fort­sät­ter:

– De är in­te re­do att be­rät­ta det för al­la. Än så länge hål­ler de det hem­ligt för de fles­ta.

Ky­lie sägs svä­va på ro­sa moln över att hon och Ty­ga en dag ska gif­ta sig.

– Hon är myc­ket lyck­lig. Hon är tu­sen pro­cent över­ty­gad om att Ty­ga är den rät­te, sä­ger en källa.

"DET ÄR SÅ VID­RIGT"

Någ­ra som in­te sägs va­ra li­ka gla­da över för­lov­ning­en är Ky­li­es för­äld­rar Kris, 59, och Cait­lyn, 65, som nu sägs gö­ra allt för att för­sö­ka stop­pa det unga pa­ret från att fort­sät­ta sin re­la­tion. – Cait­lyn tyc­ker att Ky­lie är all­de­les för ung för att va­ra i ett så se­ri­öst för­hål­lan­de, och in­te minst för att va­ra för­lo­vad, sä­ger en in­si­der. Kris och Cait­lyn sa­des re­dan fö­re för­lov­ning­en av­sky Ty­ga se­dan han ny­li­gen släpp­te mu­sik­vi­de­on ” Sti­mu­la­ted” i vil­ken han sägs rap­pa om sitt och Ky­li­es sex­liv – som in­led­des in­nan hon fyll­de 18 år.

– Det är så vid­rigt att fa­mil­jen in­te kan fat­ta att Ty­ga kun­de gö­ra vi­de­on, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Cait­lyn tyc­ker att Ky­lie är för ung för att va­ra i ett se­ri­öst för­hål­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.