KA­TE HUD­SON DEJTAR SIN AGENT!

LO­VE IS IN THE… OF­FICE

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS, BULLS

Kär­lek på job­bet? Det är helt okej – i al­la fall en­ligt ak­tri­sen Ka­te Hud­son som nu har hit­tat kär­le­ken i sin agent Mi­chael Ki­ves.

– De har för­sökt hål­la det hem­ligt, sä­ger en källa.

Se­dan skå­de­spe­lers­kan Ka­te Hud­son, 36, av­slu­ta­de sitt för­hål­lan­de med roc­ka­ren Matt Bel­lamy, 37, i de­cem­ber för­ra året har hon va­rit sing­el. I al­la fall of­fi­ci­ellt, hon har kopp­lats ihop med bå­de ” Dan­ci­ng with the stars”- pro­fi­len De­rek Hough och Ro­bert Pattin­son. Men nu har stjär­nan en­ligt upp­gift bli­vit kär på rik­tigt. Man­nen i hen­nes liv är även hen­nes agent se­dan många år till­ba­ka, Mi­chael Ki­ves, 34!

"DE ÄR RE­DO FÖR NÄS­TA STEG"

Men att hål­la isär kär­lek och ar­be­te är in­te all­tid helt lätt, har Ka­te och Michel fått er­fa­ra.

– Det är en kne­pig si­tu­a­tion för Ka­te och Mi­chael. Att ha bå­da ty­per­na av re­la­tion till varand­ra, sä­ger en källa i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer och tilläg­ger att de har dej­tat i smyg i fle­ra må­na­der.

– De har för­sökt hål­la det hem­ligt, men nu när de är mer säk­ra på sin sak har de vå­gat vi­sa sig ute ihop. De är re­do för näs­ta steg och Ka­te tror att Mi­chael är hen­nes livs kär­lek, sä­ger käl­lan.

"MI­CHAEL ÄR HEN­NES LIVS

KÄR­LEK"

Ka­te Hud­son är kär! Hon sägs näm­li­gen ha fal­lit hårt för sin agent Mi­chael Ki­ves. Ny­li­gen sågs de hand i hand läm­na re­stau­rang­en The Nice Guy i Hol­ly­wood.

Ka­te har även so­nen Ry­der, 11, till­sam­mans med The Black Cro­wes- sång­a­ren Chris Ro­bin­son, 49.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.