JES­SI­CA AL­BAS BI­SAR­RA SKÖN­HETS­BE­HAND­LING

HJÄLP, EN ALI­EN!

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Vill man va­ra fin får man li­da pin. El­ler åt­minsto­ne se ut som en ro­bot från ytt­re rym­den. Kol­la ba­ra på Jes­si­ca Al­ba!

Skå­de­spe­lers­kan Jes­si­ca Al­ba, 34, är in­te rädd för att ta till ex­tre­ma me­to­der för att bli vackrare. Ef­ter si­na två gra­vi­di­te­ter an­vän­de hon till ex­em­pel ett sär­skild slags kor­sett för att få till­ba­ka fi­gu­ren. Och trots att hon har en kropp och ett ut­se­en­de som många av­un­das är hon en­ligt upp­gift all­tid ny­fi­ken på att hit­ta nya sätt att bli snygg. Ny­li­gen testade Jes­si­ca en helt ny typ av an­ti aging- be­hand­ling som sat­te skräck i hen­nes Instagram­föl­ja­re.

LJUSMASK I PLAST

Jes­si­ca be­sök­te sin vän, hud­te­ra­peu­ten Sha­ni Dar­den, för den nya me­to­den som kal­las ” Light stim”. Den går ut på att man sät­ter på sig en mask i plast som har ljuscel­ler in­u­ti. Ljus­strå­lar­na sti­mu­le­rar hu­dens pro­duk­tion av col­la­gen och ska ge ett ung­dom­li­ga­re ut­se­en­de med fär­re ryn­kor och fi­na lin­jer. Jes­si­cas föl­ja­re i so­ci­a­la me­di­er re­a­ge­ra­de starkt på bil­den.

– Vad i he­la fri­dens namn är det där?! skri­ver ett fan.

– Hon vak­na­de väl med 99,9 pro­cents per­fekt hud och fick pa­nik, skri­ver en an­nan.

Jes­si­ca själv an­såg att be­hand­ling­en var nöd­vän­dig.

– Nödu­t­ryck­ning med Shar­ni in­nan job­bet idag, skrev stjär­nan till bil­den.

Jor­den an­ro­par värl­dens läs­ki­gas­te an­ti aging- me­tod! Jes­si­ca Al­ba pro­va­de ny­li­gen den tren­di­ga be­hand­ling­en "Light stim" som ska ge fär­re ryn­kor och fi­na lin­jer i an­sik­tet.

"HON FICK PA­NIK" Jes­si­ca är in­te främ­man­de för att tes­ta oli­ka me­to­der för att bli vac­ker. Ef­ter att hon ha­de fött två barn bar hon kor­sett länge för att få till­ba­ka sin figur for­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.