RO­BERT PATTINSONS KÄR­LEK­S­KRIS BRÖL­LO­PET IN­STÄLLT!

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

För tre år se­dan sprack bröl­lops­pla­ner­na med Kris­ten Ste­wart. Nu ver­kar ” Twi­light”- stjär­nan Ro­bert Pattin­son ha fal­lit på mål­snö­ret igen.

Skå­di­sen Ro­bert Pattin­son, 29, träf­fa­de sång­ers­kan FKA Twigs, 27, för drygt ett år se­dan och sat­te en för­lov­nings­ring på hen­nes fing­er i vå­ras.

– Jag är i ett fan­tas­tiskt för­hål­lan­de, sa FKA Twigs, vars rik­ti­ga namn är Tah­li­ah Bar­nett, i sam­band med för­lov­ning­en.

Men säg den lyc­ka som va­rar – nu är bröl­lo­pet mel­lan stjär­nor­na av­blåst.

– Vig­seln är bor­ta från pla­ne­ring­en, sä­ger en källa i tid­ning­en Pe­op­le.

PRA­TAR IN­TE

En­ligt upp­gift har pa­rets fullspäc­ka­de jobb­s­che­man gått ut över de­ras för­hål­lan­de. R- Patz fil­mar just nu ” The Lost ci­ty of Z” på Irland me­dan hans fäst­mö är kvar hem­ma i Los Ang­e­les.

– De har helt klart gli­dit ifrån varand­ra. De har knappt pra­tat se­dan han kom till Bel­fast, sä­ger käl­lan.

Dess­utom ska slit­ning­ar­na ha bli­vit vär­re av att FKA Twigs har till­bring­at allt mer tid med ett kom­pis­gäng som fäst­man­nen in­te sägs gil­la.

– Han har ald­rig va­rit sär­skilt för­tjust i de per­so­ner­na, sä­ger käl­lan.

FINNS HOPP

Men än­nu finns det hopp för stjärn­pa­ret. De är en­ligt upp­gift fort­fa­ran­de för­lo­va­de. Vi hål­ler tum­mar­na för att de hit­tar till­ba­ka till varand­ra snart och att bröl­lo­pet blir av till slut. – De har ing­en bråds­ka egent­li­gen. För­hopp­nings­vis lö­ser sig allt när de kan träf­fas of­ta­re

igen, sä­ger käl­lan.

"DE HAR GLI­DIT IFRÅN VARAND­RA"

Åh nej, nu ver­kar Ro­bert Pattin­son ha otur i kär­lek igen. Han och fäst­mön FKA Twigs upp­ges näm­li­gen ha ställt in sitt bröl­lop. Or­sa­ken till det upp­skjut­na bröl­lo­pet ska va­ra R- Patz hek­tis­ka ar­bets­sche­ma.

R- Patz var ti­di­ga­re till­sam­mans med Kris­ten Ste­wart, 25.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.