SILV­STED­TS SEX­I­GA SOLFEST

SPRED STJÄRNGLANS PÅ STRAN­DEN

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS, FAMEFLYNET

Om vi fick by­ta liv med vem som helst i värl­den skul­le det nog bli den svens­ka su­per­stjär­nan Victo­ria Silv­stedt. Tit­ta ba­ra hur här­ligt hon ha­de det i Frank­ri­ke ny­li­gen!

Det är säll­synt med bil­der på Victo­ria Silv­stedt, 41, där hon gör nå­got an­nat än gli­der runt i bi­ki­ni och nju­ter av li­vet. Som­ma­ren 2015 var såklart ing­et un­dan­tag för vår svens­ka Hol­ly­woodstolt­het. Den res­li­ga mo­del­len res­te från pa­ra­diss­trand till pa­ra­diss­trand – all­tid li­ka gla­mou­rös och snygg. Ny­li­gen drog hon till den frans­ka solkus­ten för att la­pa sol och nju­ta av sal­ta stänk.

FLYT­TAT IHOP MED KÄR­LE­KEN

Med en av­unds­värd sol­brän­na och re­jä­la sol­bril­lor änt­ra­de Vic­kan de vi­ta sand­strän­der­na – ut­an säll­skap av sin pojk­vän, den schwei­zis­ke fi­nans­man­nen Mau­rice Dab­bah, 45, som an­nars bru­kar va­ra en tro­gen föl­je­sla­ga­re på hen­nes upp­tåg. Kanske be­höv­de hon li­te egen­tid ef­tersom pa­ret en­ligt upp­gift har flyt­tat ihop i en lyx­ig bo­stad i Mo­naco.

– Jag är ju in­te gift, men sam­bo är jag, av­slö­ja­de Victo­ria själv i tid­ning­en Ex­pres­sen ny­li­gen.

SPEX­A­DE LOSS

Vid ett till­fäl­le tog Vic­kan på sig ett par färg­gla­da sol­glas­ö­gon i form av sto­ra stjär­nor, vil­ket väck­te myc­ket upp­märk­sam­het bland de and­ra sol­ba­dar­na.

– Hon spex­a­de och ver­ka­de ha ro­ligt, sä­ger en källa en­ligt Daily Mail.

Ja, Victo­ria ver­kar onek­li­gen ha av­slu­tat som­ma­ren på bäs­ta vis. Nu bör hon va­ra re­do för en my­sig höst till­sam­mans med sam­bon Mau­rice.

Sol och bad ver­kar va­ra var­dags­mat för vår svens­ka Hol­ly­wood­ba­be Victo­ria Silv­stedt. Ny­li­gen drog hon till Frank­ri­ke och lev­de lop­pan! "HON VER­KA­DE

HA RO­LIGT"

Vic­kan roc­ka­de en ne­on­gul bi­ki­ni och lät bar­ret vi­la från lock­täng­er och spray.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.