SUPERDIVOR!

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Stjär­nor­na är va­na vid ett liv i lyx och ibland är det kanske in­te så lätt att stå med bå­da föt­ter­na på jor­den. Men vis­sa kän­di­sar har minst sagt gal­na krav. Kol­la in Dröm­fa­bri­kens mest bort­skäm­da ce­lebs.

"VET NI IN­TE VEM JAG ÄR?" KRÄ­VER ATT BLI BU­REN ÖVER­ALLT

Re­a­li­ty­stjär­nan Ky­lie Jen­ner, 18, ställ­de till med en scen när hon in­te fick kö­pa al­ko­hol på ett ho­tell i Be­ver­ly Hills för att hon in­te har ål­dern in­ne.

– Vet ni in­te vem jag är? ska stjär­nan ha snäst åt per­so­na­len.

Oav­sett om de an­ställ­da kol­la­de på "Fa­mil­jen Kar­dashi­an" el­ler in­te så gick Ky­li­es at­ti­tyd in­te hem för hon fick in­te kö­pa nå­gon drink.

En­ligt ryk­tet är "Lo­ve me har­der"- sång­ers­kan Ari­a­na Gran­de, 22, den största di­van på pla­ne­ten just nu. Stjär­nan ska bland an­nat ha en as­si­stent som är an­ställd en­bart för att föl­ja ef­ter hen­ne med

en flas­ka vat­ten om hon skul­le bli törstig back­stage på si­na kon­ser­ter. Men märk­li­gast av allt är nog att Ari­a­na krä­ver att hen­nes per­so­nal ska bä­ra hen­ne när hon in­te

or­kar gå själv. – Hon sä­ger att hon in­te vill att hen­nes dyr­ba­ra föt­ter ska nud­da gol­vet, sä­ger en

källa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.