KA­TIE HOL­MES LYX­I­GA PENT­HOUSE I NEW YORK!

VÄL­KOM­MEN HEM TILL SKÅDISSTJÄRNAN

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Se­dan 2012 då hon skil­de sig från Tom Cru­i­se har Ka­tie Hol­mes bott i Chel­sea i New York, och nu är det dags för en ny bo­stad i Det sto­ra äpplet. Stig in och ta en titt i ak­tri­sens frä­scha lya!

Peng­ar är ing­et pro­blem för skå­de­spe­lers­kan Ka­tie Hol­mes, 36, som ny­li­gen flyt­ta­de in i en enorm lä­gen­het i om­rå­det Chel­sea i New York. Bo­sta­den kos­tar saf­ti­ga 200 000 kro­nor i må­na­den att hy­ra, och där bor nu stjär­nan med dot­tern Su­ri, 9. En­ligt tid­ning­en New York Post kos­tar den här ly­an dub­belt så myc­ket som den som Ka­tie ti­di­ga­re bod­de i ef­ter att ha se­pa­re­rat från ex­ma­ken Tom Cru­i­se för tre år se­dan.

MYC­KET PLATS

Lä­gen­he­ten har tre sov­rum, två bad­rum och föns­ter i al­la fy­ra vä­der­streck med de be­röm­da skyskra­por­na Em­pi­re Sta­te Buil­ding och World Tra­de Cen­ter som ut­sikt. Den cir­ka 225 kvadrat­me­ter sto­ra ytan är mo­dernt inredd i vitt och grått och in­klu­de­rar en här­lig tak­te­rass med ut­om­hus­dusch. Här får Ka­tie plats med bå­de dot­tern Su­ri – som bor med mam­ma på hel­tid – och gäs­ter som vill kom­ma på mid­dag el­ler so­va över. Ak­tri­sen har ock­så de bäs­ta möj­lig­he­ter­na att vi­la upp sig mel­lan jobb. Just nu är hon ak­tu­ell i den po­pu­lä­ra tv- se­ri­en ” Ray Do­no­van”.

Ka­tie Hol­mes har flyt­tat! Och det är hit, till en över 200 kvadrat­me­ter stor lä­gen­het i New York, som hon ta­git sitt pick och pack. "BO­STA­DEN KOS­TAR 200 000 KR I MÅ­NA­DEN"

Ka­tie har bott i New York se­dan 2012 då hon skil­de sig från ex­et Tom Cru­i­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.