JOE MANGANIELLOS BRÖLLOPSPANIK "HAN KÄN­NER SIG IN­TE RE­DO ATT TA STE­GET"

Veckans NU! - - FASHION&BEAUTY - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

En av värl­dens vack­ras­te kvin­nor vill bli hans fru – men ” Ma­gic Mi­ke XXL”- hun­ken Joe Mang­a­ni­el­lo ver­kar in­te över­lyck­lig över det fak­tum att So­fia Ver­ga­ra har pla­ne­rat ett rik­tigt dröm­bröl­lop för dem. Nu ho­tas he­la ce­re­mo­nin.

Joe Mang­a­ni­el­lo, 38, och So­fia Ver­ga­ra, 43, ut­gör ett av Hol­ly­woods all­ra snyg­gas­te par. De bå­da skå­di­sar­na ska en­ligt upp­gift ha pla­ner på att gif­ta sig i Flo­ri­da i slu­tet av no­vem­ber – men nu ver­kar det som att Joe har ång­rat sig.

– Han hål­ler på att flip­pa ur to­talt, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

VIG­SELN KAN STÄL­LAS IN

So­fia och Joe fi­ra­de ny­li­gen sin ettårs­dag med en ro­man­tisk bild på Instagram.

– Mitt livs kär­lek. Jag har ald­rig va­rit så glad, skrev So­fia i bild­tex­ten. Men bakom ku­lis­ser­na spe­lar allt­så bröl­lops­ner­ver­na pa­ret ett re­jält spratt. Joe upp­ges va­ra så his­pig att det är oklart om bröl­lo­pet ens kom­mer att bli av.

– Han kän­ner sig in­te re­do att ta ste­get och al­la hans vän­ner för­sö­ker över­ty­ga ho­nom om att han ba­ra har drab­bats av kal­la föt­ter, sä­ger käl­lan.

SO­FIA HAR FIX­AT ALLT

Bröl­lop­sin­bjud­ning­ar­na är re­dan ut­skic­ka­de till 300 gäs­ter, och pla­ne­ring­en in­för den sto­ra da­gen är så gott som kla­ra.

– So­fia har gjort det här bröl­lo­pet till ett stort pro­jekt och bju­dit be­tyd­ligt fler än Joe ha­de tänkt sig från bör­jan, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Två tred­je­de­lar av al­la gäs­ter är hen­nes vän­ner. Joe kän­ner sig väl­digt stres­sad.

Vi hål­ler tum­mar­na för att stjär­nan får ord­ning på ner­ver­na och att dröm­bröl­lo­pet blir av!

"IN­BJUD­NING­AR­NA ÄR RE­DAN SKIC­KA­DE" Trub­bel i pa­ra­di­set för su­per­pa­ret Joe Mang­a­ni­el­lo och So­fia Ver­ga­ra. Joe ska näm­li­gen ha drab­bats av kal­la föt­ter in­för det kom­man­de bröl­lo­pet i no­vem­ber. ” Han hål­ler på att flip­pa ur to­talt”, sä­ger en källa.

I som­ras var pa­ret på bröl­lop till­sam­mans när en av de­ras nä­ra vän­ner gif­te sig. Kanske var det då Joe bör­ja­de und­ra vad han ha­de gett sig in i?

När pa­ret fi­ra­de ett år till­sam­mans i ju­ni la So­fia upp den här gul­li­ga bil­den på Instagram. ” Jag har ald­rig va­rit så glad”, skrev hon i bild­tex­ten. Frå­gan är hur hon kän­ner nu när hen­nes bli­van­de ma­ke har bör­jat tviv­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.