SAND­RA BUL­LOCK DEJTAR HUN­KIG FO­TO­GRAF

KÄR­LEK­SLYC­KA!

Veckans NU! - - FASHION&BEAUTY - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FO­TO: ALL OVER PRESS

Kär­leksli­vet har in­te all­tid gått som på räls för skå­de­spe­lers­kan Sand­ra Bul­lock, 51. För fem år se­dan se­pa­re­ra­de hon från då­va­ran­de ma­ken Jes­se Ja­mes ef­ter att han ha­de va­rit otro­gen mot hen­ne. Se­dan dess har Sand­ra in­te haft nå­gon se­ri­ös re­la­tion. Men nu tycks lyc­kan ha vänt för stjär­nan som sägs dej­ta hun­ken Bry­an Ran­dall, 49.

– Han är fo­to­graf, men han gör sig li­ka bra fram­för ka­me­ran. Han är väl­digt at­trak­tiv, sä­ger en källa i tid­ning­en Us Ma­ga­zi­ne.

TRÄF­FATS FLE­RA MÅ­NA­DER

En­ligt upp­gift har skå­di­sen och Bry­an träf­fats i fle­ra må­na­der, men de har hål­lit för­hål­lan­det hem­ligt. Först ny­li­gen ska Sand­ra ha pre­sen­te- rat ho­nom för si­na vän­ner.

– Han är en jät­te­bra kil­le, sä­ger en in­si­der.

UM­GÅS MED SO­NEN VAR­JE DAG

Men även om Sand­ra nu har fal­lit för Bry­an så finns det en an­nan kil­le som är num­mer ett i hen­nes liv – näm­li­gen so­nen Lou­is, 5. – Sand­ra är med Lou­is var­je dag. Hon tar all­tid med ho­nom till mu­se­um el­ler går på zoo. Hon är väl­digt hän­gi­ven och vill att hen­nes son ska få upp­le­va allt, sä­ger en källa.

Även Bry­an har barn, näm­li­gen en dot­ter som en­ligt upp­gift plug­gar på uni­ver­si­te­tet.

Snart kanske de är en en­da stor och lyck­lig fa­milj?

Ef­ter fle­ra år som sing­el har Amors pi­lar änt­li­gen träf­fat Sand­ra Bul­lock på nytt. Skå­de­spe­lers­kan har en­ligt upp­gift fal­lit för sil­ver­rä­ven Bry­an Ran­dall.

Skå­de­spe­lers­kan Sand­ra Bul­lock är nykär! Stjär­nan sägs ha fal­lit pla­dask för en fo­to­graf…

"HAN ÄR EN JÄT­TE­BRA KIL­LE"

bil­der­na på ho­nom är vi in­te … och ef­ter att ha sett de här

Ran­dall och en­ligt upp­gift för­vå­na­de. Hun­ken he­ter Bry­an

i fle­ra må­na­der. har han och Sand­ra träf­fats

Skå­di­sens son Lou­is är dock vik­ti­ga­re än allt an­nat för Sand­ra.

2010 tog äk­ten­ska­pet mel­lan Sand­ra och ex­et Jes­se Ja­mes slut ef­ter att han va­rit otro­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.