PLAY­BOY- KEND­RAS HÄMND PÅ OTROG­NE MA­KEN "HON VILL BLI AV MED HO­NOM"

Veckans NU! - - FASHION&BEAUTY - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FO­TO: ALL Over PRESS

Många höj­de för­vå­nat på ögon­bry­nen när Kend­ra Wil­kin­son val­de att för­lå­ta Hank Bas­kett ef­ter att han ha­de va­rit otro­gen mot hen­ne. Men nu sägs det att stjär­nan har en bak­tan­ke med allti­hop.

Ibör­jan av för­ra året slog bomben ner i Hol­ly­wood: Hank Bas­kett, idag 33, ha­de va­rit otro­gen mot den for­na Play­boy- mo­del­len Kend­ra Wil­kin­son, idag 30, med den trans­sex­u­el­la mo­del­len Ava Sabri­na Lon­don – sam­ti­digt som Kend­ra var gra­vid i åt­ton­de må­na­den.

– Jag gjor­de bort mig och för­sat­te mig i en då­lig sits. Och allt som hän­de mig or­sa­ka­de smär­ta i min fa­milj, har den for­na sport­s­tjär­nan sagt i pa­rets re­a­li­tyshow ” Kend­ra on top”.

Ef­ter ett kort upp­brott åter­före­na­des Kend­ra och Hank och sa att de ha­de lagt hän­del­sen bakom sig, men nu ryk­tas det att äk­ten­ska­pet är ett spel för gal­le­ri­er­na.

"HON LÄNG­TAR"

Käl­lor häv­dar att me­dan Hank för­sö­ker räd­da äk­ten­ska­pet vill Kend­ra en­bart va­ra till­sam­mans för tv- se­ri­ens skull och hon kom­mer att be­gä­ra skils­mäs­sa så fort ” Kend­ra on top” slu­tar sän­das. – Hon pra­tar var­je dag om att hon verk­li­gen vill bli av med ho­nom, sä­ger en in­si­der i tid­ning­en Li­fe & Sty­le och fort­sät­ter: – Hon läng­tar tills sho­wen är över så att hon kan läm­na ho­nom.

PLA­NE­RA­DE ATT TA SITT LIV

Kend­ra har ti­di­ga­re be­rät­tat hon pla­ne­ra­de att ta sitt liv ef­ter otro­hets­af­fä­ren, men att ny­föd­da dot­tern Ali­jah blev hen­nes rädd­ning.

– Jag var verk­li­gen låg. Jag ifrå­ga­sat­te allt. Om det in­te vo­re för att jag am­ma­de Ali­jah, att vi ha­de det ban­det mel­lan oss, så känns det som om jag för­mod­li­gen ha­de ta­git mitt liv, sa hon då.

"ÄK­TEN­SKA­PET ÄR ETT SPEL FÖR

GAL­LE­RI­ER­NA" För­ra året blev den for­na gla­mour­mo­del­len Kend­ra Wil­kin­son be­dra­gen av sin ma­ke Hank Bas­kett, men pa­ret fort­sat­te än­då att va­ra till­sam­mans. Nu sä­ger käl­lor dock att Kend­ra ba­ra är med Hank för att få tit­ta­re till de­ras tv- show "Kend­ra on top". Det var den trans­sex­u­el­la mo­del­len Ava Sabri­na Lon­don som ma­ken hop­pa­de i säng med. "Jag gjor­de bort mig", har Hank sagt om hän­del­sen.

Hank var otro­gen mot Kend­ra när hon var gra­vid i åt­ton­de må­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.