SÖT­CHOCK! ÄNT­LI­GEN VI­SAR KEI­RA UPP DOT­TERN

Veckans NU! - - HÄR ÄR DITT LIV - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

Kei­ra Knight­ley blev mam­ma i maj och det för­änd­ra­de na­tur­ligt­vis hen­nes liv re­jält.

– Jag trod­de ald­rig att jag skul­le kla­ra av det, sä­ger hon.

Det har gått tre må­na­der se­dan Kei­ra Knight­ley, 30, och hen­nes man Ja­mes Righton, 32, blev för­äld­rar till dot­tern Edie. Se­dan dess har skå­de­spe­lers­kan hål­lit en låg pro­fil och hål­lit be­bi­sen bor­ta från ramp­lju­set. Men nu kom­mer de förs­ta bil­der­na på den lyck­li­ga lil­la fa­mil­jen – och gul­lig­hets­fak­torn slår i ta­ket!

BE­RÄT­TAR OM KÄNS­LOR­NA

Ny­li­gen be­rät­ta­de Kei­ra om käns­lor­na ef­ter att ha bli­vit mam­ma för förs­ta gång­en och hon är minst sagt över­väl­di­gad.

– Kär­le­ken jag kän­ner är häp­nads­väc­kan­de. Det är en helt ny typ av kär­lek, sä­ger hon i El­le Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter med att be­rät­ta om hur stolt hon är över sig själv:

– Det är fa­sci­ne­ran­de att se hur man själv fun­ge­rar. Att jag in­te får so­va näs­tan alls och än­då fort­sät­ter fun­ge­ra, jag trod­de ald­rig att jag skul­le kla­ra av det.

FÖR­ÄND­RAT SJÄLV­BIL­DEN

Stjär­nan av­slö­jar ock­så att för­äld­ra­ska­pet helt har för­änd­rat hur hon ser sin på sin kropp.

– I och med gra­vi­di­te­ten och för­loss­ning­en har jag in­sett att min kropp är helt fan­tas­tisk. Jag kom­mer ald­rig att ogil­la den igen ef­tersom den har kla­rat av det här. Det är helt jäk­la ex­tra­or­di­närt, sä­ger hon.

Vi hål­ler med!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

Tit­ta vad gul­lig Kei­ra Knight­leys lil­la dot­ter Edie är! Flic­kan har hål­lits un­dan of­fent­lig­he­ten se­dan hon föd­des i maj, men ny­li­gen tog Kei­ra och ma­ken Ja­mes Righton den nya fa­mil­je­med­lem­men på en pro­me­nad in­för iv­ri­ga fo­to­gra­fer.

"KÄR­LE­KEN JAG

KÄN­NER ÄR HÄP­NADS­VÄC­KAN­DE"

Kei­ra och Ja­mes träf­fa­des 2011 och gif­te sig två år se­na­re.

Skå­de­spe­lers­kan ver­kar tri­vas fint i sin nya mam­ma­roll. ” Det är fa­sci­ne­ran­de”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.