RY­AN GOS­LING OTRO­GEN MED EM­MA STO­NE!

EVA MEN­DES SVART­SJU­KA AN­KLA­GEL­SE:

Veckans NU! - - HÄR ÄR DITT LIV - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

Det kna­kar i fo­gar­na mel­lan Eva Men­des och Ry­an Gos­ling. Nu upp­ges pa­ret va­ra på väg att gö­ra slut.

– Ry­an har fått nog av Evas kon­troll­be­hov, sä­ger en källa.

Hon är snygg, fram­gångs­rik och har snärjt en av de mest ef­ter­trak­ta­de kil­lar­na i Hol­ly­wood. Men skå­de­spe­lers­kan Eva Men­des, 41, har det in­te lätt för det. En­ligt upp­gift har hon sto­ra pro­blem med svart­sju­ka. Nu ska hon va­ra över­ty­gad om att pojk­vän­nen Ry­an Gos­ling, 34, har en af­fär med sin ” La la land”- mot­spe­lers­ka Em­ma Sto­ne, 26.

– Eva har all­tid va­rit kontrollerande men det har bli­vit vär­re se­dan Ry­an bör­ja­de job­ba med Em­ma,

sä­ger en källa en­ligt NW Ma­ga­zi­ne.

BE­STÄM­MER ALLT

Att Em­ma ny­li­gen hit­ta­de till­ba­ka till pojk­vän­nen Andrew Gar­fi­eld, 32, ef­ter ett kor­ta­re upp­brott gör in­te Eva mind­re sä­ker på sin sak.

– Hon är över­ty­gad om att Ry­an är at­tra­he­rad av Em­ma och vice ver­sa, sä­ger käl­lan.

För att hål­la koll på sin pojk­vän har Eva nu satt upp ett an­tal strik­ta reg­ler som Ry­an mås­te föl­ja.

– Var­je gång han kom­mer hem vill hon ve­ta ex­akt vad han har gjort un­der da­gen, sä­ger käl­lan.

KÄN­NER SIG HO­TAD

Eva och Ry­an har va­rit ett par se­dan 2011 och fick dot­tern Es­me­ral­da, 1, till­sam­mans för­ra året. En­ligt upp­gift har Evas osä­ker­het va­rit ett pro­blem un­der he­la för­hål­lan­det. För två år se­dan ska hon till ex­em­pel ha gått i ta­ket när hon fick re­da på att Ry­an ha­de åter­upp­ta­git kon­tak­ten med ex­flick­vän­nen Rachel Mca­dams, 36.

– Ry­an har sagt att Rachel är en av hans livs största kär­le­kar och Eva kän­ner sig ho­tad av de­ras vän­skap, sa en källa då.

Men nu är det allt­så Em­ma Sto­ne som lig­ger i fokus för Evas svart­sju­ka och en­ligt upp­gift bör­jar Ry­an trött­na.

– Han har fått nog av hen­nes kon­troll­be­hov. Vad han än gör blir Eva svart­sjuk. Al­la som kän­ner Ry­an är säk­ra på att han snart kom­mer att gö­ra slut med hen­ne, sä­ger käl­lan.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "HAN KOM­MER ATT GÖ­RA SLUT"

Eva upp­ges nu va­ra ra­san­de på pojk­vän­nens Ry­an Gos­ling och Em­ma Sto­ne spe­lar mot varand­ra i den nya fil­men "La la land". Ry­ans flick­vän Eva Men­des nä­ra re­la­tion till mot-s

pe­lers­kan. är dock över­ty­gad om att de är mer än ba­ra kol­le­gor.

Ry­an var ti­di­ga­re till­sam­mans med Rachel Mca­dams.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.