TVING­AS BÄ­RA BARN­KLÄ­DER

ANGE­LI­NA JO­LIE MAG­RA­RE ÄN NÅ­GON­SIN

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS, BULLS

Ut­åt sett le­ver hon det per­fek­ta li­vet, men bakom ku­lis­ser­na faj­tas Ange­li­na Jo­lie mot svå­ra häl­so­pro­blem. Nu är stjär­nan i säm­re skick än nå­gon­sin.

– Hon tar sak­ta men sä­kert li­vet av sig, sä­ger en källa.

Ange­li­na Jo­lie blir ba­ra sma­la­re och sma­la­re. Den 40- åri­ga skå­de­spe­lers­kan ska en­ligt upp­gift in­te väga mer än 37 ki­lo och sägs må väl­digt då­ligt. Som Vec­kans NU! skrev i för­ra num­ret kan stjär­nan li­da av sjuk­do­men ka­kexi, som in­ne­fat­tar vikt­minsk­ning, trött­het och för­lo­rad ap­tit.

– Det är de­fi­ni­tivt ett livs­far­ligt till­stånd. Hen­nes ögon är in­sjunk­na, hen­nes ve­ner och ben står ut. Hon ser blek och full­stän­digt ut­mat­tad ut, sä­ger Dr Stu­art Fi­scher en­ligt tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

BRAD FÖR­SÖ­KER HJÄL­PA

Stjär­nans kropp ska nu va­ra så pass av­magrad att hon in­te läng­re kan bä­ra klä­der för vux­na.

"HON SER UT SOM ETT VAND­RAN­DE LIK"

– Hon kö­per flick­klä­der på bar­nav­del­ning­en. När hon ny­li­gen var ute på en shop­pingrun­da bland de­sig­ner­bu­ti­ker­na i Los Ang­e­les tving­a­des hon vän­da hem ut­an att ha köpt nå­got. Inga van­li­ga klä­der pas­sar hen­ne. Och det blir ba­ra vär­re, sä­ger käl­lan.

Angi­es ma­ke Brad Pitt, 51, upp­ges va­ra väl­digt oro­lig för hust­runs häl­so­till­stånd.

– Han har an­ställt kost­håll­nings­ex­per­ter och te­ra­peu­ter för att hjäl­pa hen­ne, men hon väg­rar lyss­na. Hon är i väl­digt då­ligt skick och är trött he­la ti­den. Hen­nes ble­ka hy får hen­ne att se ut som ett vand­ra­de lik, sä­ger käl­lan.

JOB­BAR IHJÄL SIG

Angie själv ska va­ra så upp­slu­kad av att re­gis­se­ra fil­men ” First they kil­led my fat­her” att hon glöm­mer bort att ta hand om sin kropp.

– All hen­nes fokus lig­ger på job­bet. Att äta är hen­nes sista pri­o­ri­te­ring. Hon rö­ker som en skor­sten istäl­let, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Hon tar sak­ta men sä­kert li­vet av sig, men le­ver i för­ne­kel­se.

Krya på dig, Angie! "ATT ÄTA ÄR HEN­NES SISTA PRI­O­RI­TE­RING"

Ange­li­na Jo­li­es häl­so­pro­blem blir allt vär­re. Skå­de­spe­lers­kan upp­ges väga så li­te som 37 ki­lo. ” Hon är i väl­digt då­ligt skick”, sä­ger en källa.

DÅ Stjär­nan har all­tid va­rit smal, men skill­na­den idag mot för någ­ra år se­dan är än­då stor.

Brad och Angie har bar­nen Pax, 11, Vi­vi­en­ne, 7, Maddox, 14, Shi­loh, 9, Knox, 7, och Za­ha­ra, 10, till­sam­mans. Även de upp­ges oroa sig för Angi­es häl­sa.

Om ingen­ting hän­der som får Angie att må bätt­re snart kan det slu­ta il­la. ” Hon tar sak­ta men sä­kert li­vet av sig”, sä­ger käl­lan.

En­ligt upp­gift läg­ger stjär­nan all sin kraft på job­bet. ” Att äta är hen­nes sista pri­o­ri­te­ring”, sä­ger käl­lan.

Ma­ken Brad Pitt upp­ges gö­ra allt han kan för att hjäl­pa Angie. ” Han har an­ställt kost­håll­nings­ex­per­ter och te­ra­peu­ter”, sä­ger en källa.

När skå­di­sen ny­li­gen var ute för att shop­pa vi­sa­de det sig att hon var för ma­ger för att kö­pa klä­der på vux­enav­del­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.