Kla­ra, fär­di­ga, bör­ja brå­ka!

Veckans NU! - - NEWS - NU!- re­dak­tio­nen, vec­kansnu@ fri­da­for­lag. se

Ibland är det allt an­nat än frid och fröjd i Dröm­fa­bri­ken. Då och då het­tar det till och just nu känns det som om hal­va Hol­ly­wood är osams. Kol­la ba­ra här…

So­fia Ver­ga­ra och Joe Mang­a­ni­el­lo ha­de pla­ne­rat att gif­ta sig i höst, men nu har mör­ka moln tor­nat upp sig på den an­nars ro­sa him­len. Joe är näm­li­gen in­te alls sä­ker på att han vill sät­ta en ring på So­fi­as fing­er. Ta re­da på var­för på si­dan 66.

Som be­kant var Kend­ra Wil­kin­sons ma­ke Hank Bas­kett otro­gen för­ra året, men hon för­lät ho­nom ( trod­de vi). Nu av­slö­jas det att Kend­ra i själ­va ver­ket in­te alls gått vi­da­re från brå­ket, ut­an tän­ker läm­na ho­nom – och det snart…

De kanske ver­kar lyck­li­ga ut­i­från, men Ry­an Gos­ling och Eva Men­des är re­jält osams ef­ter att Eva fått re­da på att Ry­an har ett gott öga till sin mot­spe­lers­ka Em­ma Sto­ne. Nu har Ry­an fått strik­ta reg­ler av hu­strun för att gö­ra hen­ne nöjd.

Vi hop­pas att du slip­per gnabb och bråk och har en rik­tigt frid­full stund me­dan du lä­ser Vec­kans NU!

So­fia, An­ja, Pau­li­na & Bel­la

SI­DAN

66

SI­DAN

69

SI­DAN

84

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.