"JUS­TIN BIE­BER DROGADE MIG"

18- ÅRI­GA MO­DEL­LEN:

Veckans NU! - - VECKANS NU! - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FO­TO: IBL- AOP

Ef­ter en pe­ri­od av vilt fes­tan­de och många skan­da­ler har Jus­tin Bie­ber hål­lit en låg pro­fil den se­nas­te ti­den. Nu har stjär­nan dock ham­nat i blåsvä­der på nytt.

Den au­stra­lis­ka mo­del­len Bai­ley Scar­lett, 18, var ny­li­gen på en fest till­sam­mans med Jus­tin Bie­ber, 21, och hans en­tou­rage i sång­a­rens stu­dio i cen­tra­la Mel­bour­ne. Nu på­står hon att hon rå­ka­de il­la ut på par­tyt. Bai­ley häv­dar att hon un­der kväl­len kän­de sig av­dom­nad, ofo­ku­se­rad och otrygg och an­kla­gar en­ligt upp­gift Jus­tin för att ha lagt dro­ger i hen­nes drink när hon in­te såg.

BÖR­JA­DE GRÅ­TA

I en Fa­ce­book­sta­tus, som nu ta­gits bort, be­skri­ver Bai­ley att hon själv fick blan­da en drink när hon kom till fes­ten. Hon ska se­dan ha satt ner sitt glas och pra­tat med någ­ra and­ra gäs­ter. Ef­ter en shot och yt­ter­li­ga­re en drink kän­de mo­del­len hur allt bör­ja­de snur­ra. Bai­leys läp­par, hän­der och tår dom­na­de av och hon grät för att det var så otäckt. Bai­ley har även be­rät­tat om hän­del­sen i tv- sho­wen ” A cur­rent af­fair”.

– Det var en rik­tigt obe­hag­lig käns­la, sä­ger hon i pro­gram­met.

Jus­tin ska ha för­sökt lug­na hen­ne och sagt att hon ha­de fått en pa­ni­kat­tack. Men 18- åring­en häv­dar ock­så att sång­a­ren se­dan sa till sitt crew att Bai­ley fej­ka­de allt för att få upp­märk­sam­het.

TOGS TILL SJUK­HUS

En­ligt upp­gift togs mo­del­len se­dan till sjuk­hus och blev där er­bju­den att gö­ra en po­li­san­mä­lan, men lät bli. Nu står ord mot ord. Äga­ren av stu­di­on häv­dar att en vi­de­oupp­tag­ning från fes­ten vi­sar att ing­en an­nan än Bai­ley själv rör­de hen­nes drink. När mo­del­len ef­teråt skrev om hän­del­sen i so­ci­a­la me­di­er blev hon så över­sköljd av kom­men­ta­rer från Bie­ber- fans att hon tving­a­des stänga ner sitt Twit­ter­kon­to. En­ligt saj­ten TMZ har hon även hän­vi­sat till ” rätts­li­ga skäl”.

Fort­sätt­ning föl­jer…

"HEN­NES LÄP­PAR, HÄN­DER OCH TÅR DOM­NA­DE AV"

När Jus­tin Bie­ber ny­li­gen be­sök­te Austra­li­en ställ­de han till med en fest i sin stu­dio som slu­ta­de med en skan­dal. Nu häv­dar mo­del­len Bai­ley Scar­lett näm­li­gen att stjär­nan la­de dro­ger i hen­nes drink när hon in­te såg. Hon ta­la­de ny­li­gen ut om hän­del­sen i tv- pro­gram­met "A cur­rent af­fair".

När Bai­ley kän­de att rum­met bör­ja­de snur­ra och grät för att det var så otäckt ska Jus­tin ha på­stått att hon ha­de fått en pa­ni­kat­tack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.