JEN­NI­FER & JUS­TIN HET­TAR UPP ÄK­TEN­SKA­PET SEXCHATTAR KON­STANT MED VARAND­RA

Veckans NU! - - VECKANS NU! - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Ny­gif­ta Jen­ni­fer Aniston och Jus­tin The­roux job­bar så myc­ket att de knappt hin­ner träf­fas. Men de lyc­kas än­då hål­la pas­sio­nen vid liv – med hjälp av si­na te­le­fo­ner.

Jen­ni­fer Aniston, 46, och Jus­tin The­roux, 44, gif­te sig i som­ras un­der stort hem­lig­hets­ma­ke­ri. Men smek­må­na­den blev in­te sär­skilt lång för stjär­nor­na, som re­dan har tving­ats va­ra ifrån varand­ra en hel del på grund av jobb.

– De är bå­da ar­betsnar­ko­ma­ner så de hin­ner in­te träf­fas så myc­ket, sä­ger en källa en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

Nu har skå­di­sar­na kom­mit på en lös­ning när sak­na­den ef­ter varand­ra blir för stor: sms- sex!

– Jen och Jus­tin har sär­skil­da te­le­fo­ner som de ba­ra an­vän­der till att sex­chat­ta. De vill in­te att nå­gon ska lä­sa de­ras pri­va­ta med­de­lan­den, sä­ger en källa en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

JOB­BAR PÅ OLI­KA HÅLL

På se­na­re tid har Jen­ni­fer va­rit i At­lan­ta för att med­ver­ka i fil­men ” Mot­her’s day” me­dan Jus­tin har bott i Aus­tin, där hans tv- se­rie ” The Lef­to­vers” spe­las in.

– Så fort de får en le­dig stund tar de upp te­le­fo­ner­na och skri­ver till varand­ra, sä­ger käl­lan.

Trots många mils av­stånd ska för­hål­lan­det mel­lan de bå­da skå­di­sar­na nu allt­så va­ra bätt­re än nå­gon­sin. Allt tack va­re de­ras sex­i­ga med­de­lan­den och vi­de­o­sam­tal.

– Fa­ce­ti­me har räd­dat de­ras äk­ten­skap. De är fast be­slut­na att di­stan­sen mel­lan dem in­te ska få för­stö­ra nå­got, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– De hål­ler glö­den vid liv med si­na te­le­fo­ner och kan näs­tan in­te vän­ta till näs­ta gång de ska få träf­fa varand­ra i verk­lig­he­ten. Då kom­mer det att gå hett till!

"DE HÅL­LER GLÖ­DEN VID LIV" Al­la sätt är bra ut­om de då­li­ga! Nu har Jen­ni­fer Aniston och ny­bliv­ne ma­ken Jus­tin The­roux kom­mit på hur de kan het­ta upp sitt äk­ten­skap när de är långt ifrån varand­ra. För till­fäl­let be­fin­ner de sig i oli­ka stä­der ef­tersom de hål­ler på med varsin filminspelning. En­ligt upp­gift sex- sm­sar stjär­nor­na som gal­ning­ar mel­lan tag­ning­ar­na.

De­ras hem­li­ga knep ver­kar fun­ge­ra! ” Det har räd­dat de­ras äk­ten­skap”, sä­ger en källa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.