Nya sju­ka kän­dist­ren­den DE BAN­TAR IHJÄL

Veckans NU! - - MIX -

Vi vet al­la att det finns oli­ka sätt att gå ner i vikt. De här kän­di­sar­na har ta­git till flas­kan för att tap­pa ki­lon, och vis­sa sä­ger att de li­der av så kal­lad ” drin­korexi”. Nu var­nar lä­ka­re.

– De kom­mer att dö om de fort­sät­ter så­här, sä­ger en ex­pert.

LIND­SAY LO­HAN

Lind­say, 28, är in­te känd för att spot­ta i gla­set. En­ligt upp­gift är hon en av många stjär­nor som har drab­bats av drin­korexi.

– Det in­ne­bär att man skip­par att äta för att kun­na få i sig mer al­ko­hol. Det är väl­digt då­ligt ur en nä­rings­syn­punkt. De som hål­ler på så kom­mer att dö om de fort­sät­ter för länge, sä­ger Dr Ke­vin Prin­ce en­ligt saj­ten The Austra­li­an.

39- åri­ga har all­tid va­rit smal, men de se­nas­te åren har hon vi­sat upp en sjuk­ligt av­magrad kropp. En­ligt upp­gift har hon på sisto­ne er­satt näs­tan all fast fö­da med sprit.

– En al­ko­ho­list kan få i sig upp till 70 pro­cent av sitt dag­li­ga ka­lo­ri­in­tag ge­nom att dric­ka al­ko­hol och det in­ne­hål­ler ing­en nä­ring. Tara är de­fi­ni­tivt un­der­närd, sä­ger di­e­tis­ten i tid­ning­en NW.

Vill du lä­sa mer om Tara, blädd­ra vi­da­re till si­dan 24.

MI­LEY CYRUS

Mi­ley, 22, är en av Hol­ly­woods främs­ta par­ty­bru­dar och sägs hell­re av­stå från mat än dro­ger och al­ko­hol.

– Hon är helt ut­märg­lad ef­tersom hon fes­tar he­la ti­den. Hon le­ver på sprit och ma­riju­a­na, sä­ger en källa i tid­ning­en NW.

LILY AL­LEN

På sisto­ne har två­barns­mam­man Lily, 33, fes­tat hår­da­re än på länge och ra­sat i vikt. Ny­li­gen kol­lap­sa­de hon un­der en fes­ti­val i Stor­bri­tan­ni­en och nu oro­ar sig om­värl­den för stjär­nans häl­sa.

– Hon fes­tar hårt och bryr sig in­te om vad det gör med hen­nes kropp. Hon är mag­ra­re än nå­gon­sin, sä­ger en källa i tid­ning­en NW.

TARA REID

Tara

Jo­seph J Mutz

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.