"DE PIPPAR SOM KA­NI­NER!"

AM­BER HE­ARD & JOHN­NY DEPP VILL BLI FÖR­ÄLD­RAR

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

1+ 1= 3! Det hop­pas i al­la fall skå­di­sar­na Am­ber He­ard och John­ny Depp som nu gör allt för att bil­da fa­milj.

På sisto­ne har det äk­ta stjärn­pa­ret Am­ber He­ard, 29, och John­ny Depp, 52, ver­kat mer för­äls­ka­de än nå­gon­sin och knappt kun­nat hål­la hän­der­na ifrån varand­ra på rö­da mat­tan. En­ligt upp­gift har de ock­så in­ten­si­fi­e­rat sitt sex- sche­ma – med för­hopp­ning om att få barn till­sam­mans.

– De är re­do att bil­da fa­milj, sä­ger en källa en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

REN­SAT SCHE­MAT

Am­ber och John­ny gif­te sig i bör­jan av året och ska re­dan då ha kom­mit över­ens om att skaf­fa fa­milj gans­ka snart. Nu har Am­ber ren­sat sitt jobb­s­che­ma in­för näs­ta år för att istäl­let läg­ga full fokus på att bli gra­vid.

– Hon kom­mer in­te att ta någ­ra fler fil­m­jobb för­rän hon vet hur det blir med hen­nes och John­nys be­bis­pla­ner, sä­ger en källa och fort­sät­ter:

– Ti­den är rätt nu! De kom­mer för­mod­li­gen att av­slö­ja ny­he­ten fö­re jul.

AVLAR PÅ

Och nog ver­kar det som att pa­ret har va­rit fli­ti­ga på bi­o­lo­gi­lek­tio­ner­na i sko­lan. De har näm­li­gen full koll på hur ett barn blir till. – De pippar som ka­ni­ner, sä­ger käl­lan. Lyc­ka till med av­lan­det öns­kar vi på Vec­kans NU!

På sisto­ne har Am­ber He­ard och ma­ken John­ny Depp in­te kun­nat hål­la var­ken hän­der el­ler läp­par ifrån varand­ra på rö­da mat­tan.

"DE ÄR RE­DO ATT BIL­DA FA­MILJ" Det strå­lar verk­li­gen om stjär­nor­na – och en­ligt upp­gift be­ror det på att de har be­stämt sig för att skaf­fa fa­milj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.