CHOCKNYHETEN SOM RÄD­DAR ÄK­TEN­SKA­PET!

JEN­NI­FER GAR­NER ÄR GRA­VID

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Det kanske finns en chans för su­per­pa­ret Ben Aff­leck och Jen­ni­fer Gar­ner trots allt.

– De har hit­tat till­ba­ka till varand­ra, sä­ger en källa.

Isom­ras med­de­la­de Ben Aff­leck, 43, och Jen­ni­fer Gar­ner, 43, att de skul­le skil­jas ef­ter tio års äk­ten­skap. Snart kom det fram att or­sa­ken bakom skils­mäs­san var att Ben ha­de va­rit otro­gen. Men nu ver­kar det som att stjär­nor­na är på väg till­ba­ka till varand­ra. Jen­ni­fer upp­ges näm­li­gen va­ra gra­vid med sitt och Bens fjär­de barn.

– De har till­bring­at myc­ket tid ihop på sisto­ne, och har be­stämt sig för att fort­sät­ta job­ba på för­hål­lan­det, sä­ger en källa en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

PRA­TA­DE & SKRAT­TA­DE

Re­dan för någ­ra vec­kor se­dan ska Ben och Jen­ni­fer ha be­stämt sig för att för­sö­ka re­pa­re­ra sin re­la­tion. De bör­ja­de gå i par­te­ra­pi och det ena led­de, som det bru­kar he­ta, till det and­ra. Ef­ter en terapisession åk­te ex­pa­ret hem ihop.

– De pra­ta­de och skrat­ta­de i tim­mar. När Ben ha­de hjälpt Jen att läg­ga bar­nen ham­na­de de i säng till­sam­mans. Han sov över, sä­ger en källa.

Det ska ha va­rit un­der den nat­ten som Jen­ni­fer bli­vit gra­vid.

HISTO­RI­EN UPP­RE­PAR SIG

Nu upp­ges skå­di­sar­nas re­la­tion va­ra mer sta­bil än på länge.

– De har hit­tat till­ba­ka till varand­ra på ett känslo­mäs­sigt plan, på ett sätt som ing­en av dem ha­de kun­nat ana, sä­ger käl­lan.

När stjär­nor­na träf­fa­des 2005 blev Jen­ni­fer snabbt med barn, vil­ket led­de till ett has­tigt gif­ter­mål. Så äk­ten­ska­pet som bör­ja­de med en be­bis kan nu ock­så räd­das tack va­re en. Vi hål­ler tum­mar­na!

Det ver­kar fin­nas hopp för su­per­pa­ret Jen­ni­fer Gar­ner och Ben Aff­leck som of­fent­lig­gjor­de sin skils­mäs­sa i ju­ni i år. "DE HAR TILL­BRING­AT

MYC­KET TID IHOP"

På sisto­ne har stjär­nor­na setts till­sam­mans fle­ra gång­er. ” De har be­stämt sig för att fort­sät­ta job­ba på för­hål­lan­det”, sä­ger en källa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.