ÖVER MEL­LAN AMAN­DA SEYFRI­ED & JUS­TIN LONG

"HAN ÄR FÖR­KROS­SAD"

Veckans NU! - - MIX - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

Allt ver­ka­de va­ra frid och fröjd, men säg den kär­lek som va­rar för evigt i Dröm­fa­bri­ken. Nu har Aman­da Seyfri­ed och Jus­tin Long kas­tat in hand­du­ken.

Som­ma­ren 2013 bör­ja­de skå­de­spe­lar­na Aman­da Seyfri­ed, 29, och Jus­tin Long, 37, dej­ta och blev snabbt för­äls­ka­de i varand­ra. Hur de träf­fa­des? Via Instagram!

– Jus­tin la­de upp en vac­ker bild på en sni­gel med bild­tex­ten ” Men flyt­ta på di­i­i­i­i­ig” vil­ket jag tyck­te var väl­digt ro­ligt. Så jag skic­ka­de ett sms till ho­nom, be­rät­ta­de Aman­da i tid­ning­en Vo­gue i vå­ras.

Men lyc­kan va­ra­de in­te sär­skilt länge, nu är det näm­li­gen slut mel­lan stjär­nor­na.

– Det hän­de för någ­ra vec­kor se­dan. Jus­tin är för­kros­sad, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Daily Mail.

TROD­DE ATT DET VAR FÖR EVIGT

Så sent som för någ­ra må­na­der se­dan sa Jus­tin i tv- pro­gram­met ” The To­day show” att han och Aman­das för­hål­lan­de skul­le va­ra ” för evigt”. Nu av­slö­jar en källa var­för kär­le­ken än­då in­te höll.

– De har helt oli­ka sche­man och le­ver oli­ka liv. De har växt isär, sä­ger käl­lan.

HAR TÄRT PÅ RE­LA­TIO­NEN

Aman­da har haft fullt upp med jobb den se­nas­te ti­den, och har er­känt att det har tärt på re­la­tio­nen.

– Att spe­la in film två må­na­der i rad där man har tolv till fjor­ton tim­mar långa ar­bets­da­gar, det kan för­stö­ra ens för­hål­lan­de, sa ak­tri­sen i vå­ras.

Up­pen­bar­li­gen ha­de du rätt, Aman­da…

"DE LE­VER

OLI­KA LIV" "Det är över nu, men jag kom­mer ihåg al­la da­gar med dig…", det sjung­er nog Jus­tin Long som gått skil­da vägar från Aman­da Seyfri­ed.

Jus­tin sa­de så sent som för någ­ra må­na­der se­dan att hans och Aman­das re­la­tion skul­le va­ra ” för evigt”. Här är de på pro­me­nad med Aman­das hund Finn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.