NIK­KI & IAN BRÅ­KAR HE­LA TI­DEN "DE ÄR PÅ VÄG ÅT OLI­KA HÅLL I LI­VET"

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Allt är in­te som det ver­kar. Det upp­ges näm­li­gen kna­ka re­jält i fo­gar­na hos ett av Hol­ly­woods – till sy­nes – lyck­li­gas­te par, Ian So­mer­hal­der och Nik­ki Reed.

Det har in­te ens gått ett halv­år se­dan ” Twi­light”skå­di­sen Nik­ki Reed, 27, och ” The Vam­pi­re di­a­ri­es”- stjär­nan Ian So­mer­hal­der, 36, blev man och hust­ru. Ut­åt sett ver­kar de fort­fa­ran­de va­ra näs­tan ir­ri­te­ran­de ny­för­äls­ka­de, men bakom ku­lis­ser­na ska en stor kon­flikt ha blos­sat upp. Stjär­nor­na upp­ges näm­li­gen in­te kun­na kom­ma över­ens om när det är dags att skaf­fa barn.

– De brå­kar om det he­la ti­den, sä­ger en källa en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

FO­KU­SE­RAR PÅ KAR­RIÄ­REN

En­ligt upp­gift vill Ian bil­da fa­milj så fort det ba­ra går, me­dan Nik­ki kän­ner sig tvek­sam ef­tersom hon vill fo­ku­se­ra på job­bet.

– Hon hit­tar på ur­säk­ter för att slip­pa. Hon tyc­ker att det är för ti­digt för hen­ne att skaf­fa barn och tror att hen­nes kar­riär kan bli li­dan­de om hon gör det, sä­ger käl­lan.

Ian har ti­di­ga­re pra­tat öp­pet om sin läng­tan ef­ter fa­milj.

– Det är fan­tas­tiskt att va­ra så­här lyck­lig och sä­ker på nå­got. Jag kan in­te vän­ta på att vi ska få barn till­sam­mans, be­rät­ta­de han i tv- pro­gram­met ” Entertainment to­night” för ett tag se­dan.

GIF­TE SIG SNABBT

Skå­di­sar­nas vän­ner oro­ar sig nu för att pa­ret stres­sa­de in i äk­ten­ska­pet.

– De ha­de ba­ra va­rit ihop i ett drygt år när de gif­te sig, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe och fort­sät­ter:

– Nik­ki och Ian är på väg åt oli­ka håll i li­vet, sä­ger käl­lan.

Vi hål­ler tum­mar­na för att de lö­ser si­na pro­blem snart!

"HON HIT­TAR PÅ UR­SÄK­TER FÖR ATT SLIP­PA SKAF­FA BARN"

Nik­ki Reed och Ian So­mer­hal­der har ba­ra va­rit gif­ta i ett halv­år men upp­ges re­dan ha stött på patrull i äk­ten­ska­pet. Skå­di­sar­na kom­mer näm­li­gen in­te över­ens om hur bråt­tom det är att bil­da fa­milj. ” Hon tyc­ker att det är för ti­digt för hen­ne”, sä­ger en källa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.