BRIT­NEY SKAF­FAR BARN PÅ EGEN HAND

TRÖTT PÅ ATT VÄN­TA PÅ EN MAN

Veckans NU! - - FASHION FOOLS - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

Brit­ney Spe­ars har allt: peng­ar, be­röm­mel­se och två vack­ra sö­ner. Men det är nå­got som sak­nas i sång­ers­kans liv…

Popstjär­nan Brit­ney Spe­ars, 33, har in­te haft spe­ci­ellt myc­ket tur i kär­lek de se­nas­te åren. Re­dan för två år se­dan, kort ef­ter att ha bru­tit för­lov­ning­en med då­va­ran­de fäst­man­nen Ja­son Trawick, be­rät­ta­de sång­ers­kan att hon öns­ka­de att bli gra­vid igen. – Jag vill ha en flic­ka, sa Brit­ney i tid­ning­en In Sty­le då.

Vid den tid­punk­ten var stjär­nan ihop med Da­vid Luca­do, men ef­ter att han be­drog hen­ne för­ra året gick för­hål­lan­det i kras – och Brit­ney var åter en­sam med sö­ner­na Jay­den Ja­mes, 8, och Se­an Preston, 9.

DRÖM­MEN ÄR NÄ­RA

Se­dan det tog slut med Char­lie Eber­sol för någ­ra må­na­der se­dan har Brit­ney va­rit sing­el. Men det är ing­et som stop­par hen­ne från att nå sin dröm: att få en li­ten dot­ter.

– Brit­ney har in­sett att hon in­te be­hö­ver en man för att skaf­fa ett till barn, sä­ger en källa till saj­ten Ra­dar On­li­ne och fort­sät­ter:

– När hon har av­slu­tat sin stå­en­de föreställning i Las Ve­gas kom­mer hon se till att bli gra­vid ge­nom inse­mi­na­tion. Hon ska bli mam­ma på egen hand!

Lyc­ka till, Brit­tan!

Nog med vän­tan! Nu tän­ker Brit­ney Spe­ars bli gra­vid – sing­el el­ler ej! "JAG VILL HA

EN FLIC­KA"

I'm strong­er than yes­ter­day

!

Brit­ney äls­kar si­na poj­kar, men har be­rät­tat att hon all­tid öns­kat sig en dot­ter. Nu tän­ker hon gö­ra dröm­men till verk­lig­het ge­nom inse­mi­na­tion. Här var sång­ers­kan gra­vid med Jay­den Ja­mes.

Brit­tan har se­dan ti­di­ga­re sö­ner­na Se­an Preston och Jay­den Ja­mes. Pap­pa till bar­nen är Ke­vin Fe­der­li­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.