JIM CAR­REYS FLICK­VÄN HIT­TAD DÖD

TROS HA TA­GIT SITT LIV

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Upp­brot­tet med su­per­stjär­nan Jim Car­rey tog hårt på 28- åri­ga Cat­hri­o­na White. Ba­ra någ­ra da­gar ef­ter att re­la­tio­nen ha­de ta­git slut hit­ta­des hon död i Los Ang­e­les.

– Jag är choc­kad, sä­ger Jim.

Skå­de­spe­la­ren Jim Car­rey, 53, ha­de dej­tat ir­länds­ka Cat­hri­o­na White fram och till­ba­ka i tre år. De ha­de stor­mig re­la­tion och den 24 sep­tem­ber i år kom rap­por­ter om att de ha­de av­slu­tat för­hål­lan­det för gott. Ba­ra någ­ra da­gar se­na­re hit­ta­des Cat­hri­o­na död i Los Ang­e­les. En­ligt upp­gift ha­de hon ta­git li­vet av sig.

– Hon var en ge­nu­int snäll och öm­tå­lig ir­ländsk blom­ma, för käns­lig för den­na jord, för vil­ken att äls­ka och bli äls­kad var allt som be­tyd­de nå­got. Mi­na tan­kar går ut till hen­nes fa­milj och vän­ner och till al­la som äls­ka­de och bryd­de sig om hen­ne, sä­ger Jim i ett ut­ta­lan­de i tid­ning­en Pe­op­le.

PO­LIS KAL­LA­DES TILL PLAT­SEN

Jim och Cat­hri­o­na träf­fa­des 2012 och in­led­de ett av- och på- för­hål­lan­de. I maj i år bör­ja­de de dej­ta igen ef­ter ett läng­re av­brott, men det höll allt­så ba­ra någ­ra må­na­der. I slu­tet av sep­tem­ber kal­la­des po­lis till ett hus i Los Ang­e­les. Där hit­ta­des Cat­hri­o­na död. Bred­vid krop­pen ska det ha le­gat ta­blet­ter. En­ligt upp­gift läm­na­de hon dess­utom ett brev adres­se­rat till Jim.

– Jag är choc­kad och djupt sorg­sen över för­lus­ten av min fi­na Cat­hri­o­na, sä­ger Jim Car­rey.

SA HEJ­DÅ PÅ TWIT­TER

Den 25 sep­tem­ber, da­gen ef­ter upp­brot­tet med Jim, av­slu­ta­de Cat­hri­o­na sitt Twit­ter- kon­to och läm­na­de en sista hälsning till si­na föl­ja­re.

” Jag av­slu­tar Twit­ter, hop­pas att jag har va­rit ett ljus för mi­na nä­ra och kä­ra. Kär­lek till er al­la”.

Cat­hri­o­na blev 28 år gam­mal.

"HON LÄM­NA­DE ETT BREV TILL

HO­NOM"

Skå­de­spe­la­ren Jim Car­rey har sorg. Ny­li­gen hit­ta­des han av- och på- flick­vän se­dan tre år till­ba­ka död.

Pa­ret blev till­sam­mans 2012 och ha­de en stor­mig re­la­tion. ” Jag är djupt sorg­sen över för­lus­ten av min fi­na Cat­hri­o­na”, sä­ger Jim,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.