JES­SI­CA & JUS­TIN BLIR FÖR­ÄLD­RAR IGEN

BA­RA ETT HALV­ÅR EF­TER FÖRS­TA BAR­NET

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Var­för vän­ta när det känns rätt? Jes­si­ca Bi­el och Jus­tin Tim­berla­ke vill ut­ö­ka fa­mil­jen så fort det ba­ra går.

Ia­pril fick Jes­si­ca Bi­el, 33, och Jus­tin Tim­berla­ke, 34, sitt förs­ta barn till­sam­mans när so­nen Si­las såg da­gens ljus. Stjär­nor­na an­pas­sa­de sig snabbt till li­vet som för­äld­rar och upp­ges re­dan va­ra sug­na på be­bis num­mer två.

– De vill ab­so­lut ha ett barn till, och det snart. De trivs så bra med li­vet nu och äls­kar att upp­fost­ra sin son, sä­ger en källa i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

Jes­si­ca har ti­di­ga­re be­rät­tat om hur det är att va­ra för­äl­der.

– Det är en fan­tas­tisk upp­le­vel­se, sa hon då.

JUS­TIN VAR TVEK­SAM

In­nan Si­las kom till värl­den var Jus­tin en­ligt upp­gift tvek­sam till fa­mil­je­li­vet och oro­a­de sig för om han skul­le bli en bra pap­pa, men nu ska han va­ra re­do för att ut­ö­ka fa­mil­jen yt­ter­li­ga­re. – Han är all in på idén om fler barn, sä­ger en källa. Trots att det ba­ra har gått ett halv­år se­dan den se­nas­te för­loss­ning­en kan det till och med va­ra så att Jes­si­ca re­dan har en bul­le i ug­nen.

– Hon har in­te gått ut med gra­vi­di­te­ten än, men al­la de­ras vän­ner vet att det ba­ra är en tids­frå­ga. Jes­si­ca och Jus­tin är så ex­al­te­ra­de, sä­ger en källa.

Vi hål­ler tum­mar­na för fa­mil­jen Tim­berla­keBi­el!

"DE ÄR VÄL­DIGT EX­AL­TE­RA­DE"

Jus­tin Tim­berla­ke och fru­gan Jes­si­ca Bi­el äls­kar att va­ra för­äld­rar – så myc­ket att de re­dan har be­stämt sig för att ut­ö­ka fa­mil­jen med ett barn till.

På sisto­ne har skå­de­spe­lers­kan gömt sin mage på fle­ra bil­der. Döl­jer hon en bu­la?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.