ROC­KIN’ RIO!

RI­HAN­NA & CA­RAS VIL­DA TJEJHELG

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: BULLS

Snac­ka om att stjärn­fak­torn höj­des re­jält i Bra­si­li­en ny­li­gen när Ri­han­na tog med sig bäs­ti­sen Ca­ra De­le­ving­ne dit för att nju­ta av sol, dans och fest.

Sång­ers­kan Ri­han­na, 27, och mo­del­len Ca­ra De­le­ving­ne, 23, är kom­pi­sar se­dan länge. Ny­li­gen fi­ra­de de sin vän­skap ge­nom att dra till Rio i Bra­si­li­en till­sam­mans. Ri­han­na skul­le upp­trä­da på fes­ti­va­len Rock in Rio, och Ca­ra följ­de med för att stöt­ta sin BFF ( och för att le­va li­vet på dans­gol­vet). Även sång­a­ren Sam Smith, 23 – som kän­ner bå­de Ca­ra och Ri­ri – var på plats. Un­der Ri­han­nas kon­sert dan­sa­de han och Ca­ra som gal­ning­ar i det enor­ma publik­ha­vet. Spri­ten flö­da­de och folk hånglade loss.

– Så myc­ket kär­lek! Jag kan in­te ens be­skri­va hur kul jag ha­de. Den här tje­jen fort­sät­ter att över­ras­ka mig med sin ta­lang och jag är så stolt över hen­ne, skrev Ca­ra på Instagram ef­ter sho­wen.

HÄNG­DE VID POO­LEN

Da­gen ef­ter fö­re­ställ­ning­en äg­na­de sig det kän­di­stä­ta gäng­et istäl­let åt att chil­la vid poo­len. Ri­han­na roc­ka­de en li­ten nät­bi­ki­ni och ruf­sigt hår, me­dan Ca­ra göm­de sig från so­lens strå­lar un­der en hatt. Tje­jer­na såg verk­li­gen ut att ha trev­ligt till­sam­mans och fick många hu­vu­den att vän­das un­der re­san.

– De var så gla­mou­rö­sa och snyg­ga. De fick myc­ket upp­märk­sam­het, sä­ger en källa en­ligt Now Ma­ga­zi­ne.

Vi skul­le verk­li­gen in­te ha nå­got emot att åka på vacay med Ri­ri och Ca­ra!

"DE VAR GLA­MOU­RÖ­SA OCH SNYG­GA" Vil­ket häng! När sång­ers­kan Ri­han­na skul­le upp­trä­da i Bra­si­li­en ny­li­gen tog hon med sig ing­en mind­re än bäs­ta kom­pi­sen tilli­ka mo­del­len Ca­ra De­le­ving­ne. De bå­da tje­jer­na njöt av sol och bad i so­li­ga Rio och ver­ka­de ha väl­digt kul ihop.

Ca­ra och Ri­han­na har känt varand­ra i fle­ra år och har på sisto­ne

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.