TAY­LOR TAR ÖVER HOL­LY­WOOD KÖP­TE BE­VER­LY HILLSVILLA FÖR 215 MIL­JO­NER!

Veckans NU! - - BILDEXTRA - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

Hon har re­dan en lyx­lä­gen­het i New York, men nu spri­der Tay­lor Swift ut sig över USA och fix­ar en kåk i Los Ang­e­les ock­så!

Ingen­ting är för dyrt för sång­ers­kan Tay­lor Swift, 25, som ny­li­gen la­de van­tar­na på en rik­tigt känd bygg­nad i Be­ver­ly Hills, Los Ang­e­les. En­ligt tid­ning­en Va­ri­e­ty ska stjär­nan ha be­ta­lat näs­tan 215 mil­jo­ner kro­nor kon­tant ( ja, du läs­te rätt!) för vil­lan. Kå­ken är byggd 1934 av ar­ki­tek­ten Douglas Hon­nold, och äg­des från bör­jan av film­pro­duk­tions­gi­gan­ten Samu­el Gold­wyn Sr. In­nan Gold­wyn den äld­re gick bort gav han hu­set till sin son med sam­ma namn, som av­led i ja­nu­a­ri i år. Där­för ham­na­de det enor­ma hu­set på bostads­mark­na­den, och snap­pa­des upp av Swift.

CHAR­LIE CHAPLIN WAS HERE

Tay­lors nya hus har sex sov­rum, fem bad­rum, bib­li­o­tek, bi­o­graf, fle­ra ter­ras­ser och en gi­gan­tisk träd­gård med pool och ten­nisba­na. Se­dan vil­lan bygg­des har många av Dröm­fa­bri­kens då­va­ran­de största stjär­nor hängt här: Mar­le­ne Di­etrich, Char­lie Chaplin, Clark Gab­le och Frank Cap­ra.

Men nu är det den nya ge­ne­ra­tio­nens mesta kän­dis som ska so­va gott, fes­ta hårt och kanske även skri­va en och an­nan låt här.

Vi kom­mer gär­na på be­sök, Tay­lor!

"HU­SET ÄR 1000 KVADRAT­ME­TER"

Men stå in­te ba­ra där, väl­kom­men in! Sång­ers­kan Tay­lor Swift bju­der på en rund­tur av sitt nya hem i Be­ver­ly Hills!

Char­lie Chaplin har hängt i hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.