KY­LIE JEN­NER GÅR I STORASYRRANS FOT­SPÅR… SLÄP­PER SEXFILM MED POJK­VÄN­NEN!

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Se­dan Ky­lie Jen­ner blev 18 år i au­gusti har hon gått all in för att ta över rol­len som drott­ning i fa­mil­jen Kar­dashi­an från sys­tern Kim. Nu upp­ges den unga stjär­nan va­ra på väg att släp­pa en sexfilm med pojk­vän­nen Ty­ga.

För nio år se­dan fick Kim Kar­dashi­an, idag 35, en re­jäl kick­start på sin kar­riär när en sex­vi­deo på hen­ne och då­va­ran­de pojk­vän­nen Ray J läck­te ut i me­di­er­na. Nu vill stjär­nans lil­la­sys­ter Ky­lie Jen­ner, 18, ock­så bli världs­kän­dis. En­ligt upp­gift pla­ne­rar hon att gå i Kims fot­spår ge­nom att de­la med sig av sitt och 25- åri­ge pojk­vän­nen Ty­gas he­ta sex­liv.

– Ky­lie och Ty­ga äls­kar att fil­ma si­na ak­ti­vi­te­ter i sovrummet. Ky­lie är ex­tremt få­fäng och vill he­la ti­den stå i cent­rum, sä­ger en källa en­ligt saj­ten OK! Ma­ga­zi­ne.

KRIS STÖT­TAR DOT­TERN

En­ligt upp­gift har Ste­ve Hirsch, grun­da­re till porr­film­bo­la­get Vi­vid entertainment som släpp­te Kims film 2006, er­bju­dit Ky­lie 70 mil­jo­ner kro­nor för en sexfilm med hen­ne och Ty­ga. Ky­lie upp­ges va­ra fast be­slu­ten att ge­nom­fö­ra kup­pen, men hon har ett pro­blem – hon vet näm­li­gen in­te vil­ken av al­la ex­i­ste­ran­de in­spel­ning­ar hon ska väl­ja.

– Ky­lie och Ty­ga har spe­lat in mas­sor av fil­mer. Det finns många att väl­ja bland, sä­ger käl­lan.

I fa­mil­jen Kar­dashi­an rå­der nu de­la­de me­ning­ar kring huruvi­da Ky­li­es se­nas­te idé är bra el­ler in­te. Stjär­nans sto­ra­syst­rar upp­ges va­ra för­fä­ra­de me­dan mam­ma Kris är över­för­tjust.

– Ky­lie väger för- och nack­de­lar mot varand­ra. Hon lyss­nar myc­ket på sin mam­ma, som tyc­ker att det är en bra idé, sä­ger käl­lan.

"DE HAR SPE­LAT IN MAS­SOR AV FIL­MER" Nyss fyll­da 18 år le­ver Ky­lie Jen­ner vux­en­li­vets gla­da da­gar till­sam­mans med rap­pan­de pojk­vän­nen Ty­ga. Ibland blir det minst sagt barn­för­bju­det…

Ky­lie fun­de­rar näm­li­gen på att släp­pa en sex­vi­deo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.