T

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

v- se­ri­en ” Gos­sip girl” har pre­miär 2007 och blir snabbt en stor suc­cé. Se­ri­en ut­spe­lar sig på Man­hat­tans Up­per East Si­de i New York där karak­tä­rer­nas var­dag är fylld av skan­da­ler och in­tri­ger. Men in­te hel­ler bakom ku­lis­ser­na le­ver skå­de­spe­lar­na ett oskyl­digt liv.

I se­ri­en dejtar den idag 28- åri­ga Bla­ke Li­vely och ett år äld­re Penn Bad­g­leys ka­rak­tä­rer Se­re­na och Dan varand­ra – och skå­di­sar­na blir snart kä­ra på rik­tigt. Ef­ter må­na­der av ryk­ten, som Bla­ke och Penn en­vist slår ifrån sig, fång­as de på bild när de hång­lar un­der en se­mes­ter i Mex­i­ko 2008. Stjär­nor­na är ett par i li­te mer än två år in­nan de­ras re­pre­sen­tan­ter be­kräf­tar att de har gjort slut.

Bla­ke tor­kar tå­rar­na snabbt och kopp­las snart ihop med su­per­hun­ken Ry­an Gos­ling. Även Penn går vi­da­re ef­ter ett tag och in­le­der ett av- och på­för­hål­lan­de med skå­di­sen Zoë Kra­vitz.

GIF­TER SIG MED RY­AN REY­NOLDS

Som­ma­ren 2011 fal­ler Bla­ke för än­nu en känd man, näm­li­gen Le­o­nar­do Dicaprio. De ses my­sa på en yacht un­der filmfes­ti­va­len i Can­nes och en vec­ka se­na­re fång­as de på bild när de hål­ler hand i Ita­li­en. Ro­man­sen hål­ler dock in­te länge och i ok­to­ber går de skil­da vägar. Ba­ra vec­kor se­na­re hit­tar Bla­ke dock man­nen med stort M i skå­de­spe­la­ren Ry­an Rey­nolds som hon har spe­lat mot i fil­men ” The Green lan­tern”. Knappt ett år se­na­re gif­ter sig Bla­ke och Ry­an un­der hem­li­ga for­mer. I ok­to­ber 2014 kom­mer näs­ta över­rask­ning: pa­ret vän­tar sitt förs­ta barn till­sam­mans.

– De är så kä­ra och kom­mer att bli fan­tas­tis­ka för­äld­rar, sä­ger en källa en­ligt tid­ning­en Pe­op­le.

Två må­na­der se­na­re föds dot­tern Ja­mes.

OTRO­GEN MED FLE­RA MÄN

Två and­ra skå­di­sar som fal­ler för varand­ra un­der ” Gos­sip girl”- ti­den är Jes­si­ca Szo­hr, idag 30, och Ed Westwick, idag 28, som spe­lar Va­nes­sa och Chuck. De bör­jar dej­ta i slu­tet av 2008, men fem år se­na­re får för­hål­lan­det ett ab­rupt slut då Ed en­ligt upp­gift får re­da på att Jes­si­ca har va­rit otro­gen med en av hans bäs­ta kom­pi­sar. Och otro­hets­skan­da­len väx­er.

– Ed upp­täck­te att in­te nog med att Jes­si­ca va­rit med en av hans nä­ra vän­ner, vil­ket kil­len själv be­rät­ta­de för ho­nom – hon ha­de även hål­lit på med fle­ra and­ra män, sä­ger en källa en­ligt saj­ten New York Daily News.

När otro­he­ten kom­mer fram i lju­set ång­rar Jes­si­ca vad hon gjort.

– Jes­si­ca hop­pas att hon kan över­ta­la Ed om att bli

Otro­het, dro­ger och kid­napp­ning. Bakom ku­lis­ser­na på den po­pu­lä­ra se­ri­en "Gos­sip girl" döl­jer sig många skan­da­ler och vi har na­tur­ligt­vis det smas­ki­gas­te skvall­ret!

Bla­ke Li­vely och Penn Bad­g­leys ka­rak­tä­rer var ett par i se­ri­en och stjär­nor­na föll även för varand­ra på rik­tigt vil­ket be­kräf­ta­des när det gick så här hett till un­der en se­mes­ter i Mex­i­ko 2008.

Ef­ter två år tog för­hål­lan­det slut och som­ma­ren 2011 ham­na­de Bla­ke i fam­nen på ing­en mind­re Le­o­nar­do Dicaprio, idag 40.

Ed Westwick och Jes­si­ca Szo­hr blev ock­så kä­ra i varand­ra bakom ku­lis­ser­na på "Gos­sip girl". Ef­ter fem år till­sam­mans tog det dock slut när det av­slö­ja­des att Jes­si­ca ha­de va­rit otro­gen vid fle­ra till­fäl­len.

Idag är Bla­ke gift med skå­dishun­ken Ry­an Rey­nolds, 39, och i de­cem­ber 2014 fick de en dot­ter till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.