MAM­MA KRIS LE­KER MATCHMAKER KOURT­NEY TVING­AS HA POJK­VÄNS- AU­DI­TIONS

Veckans NU! - - MIX - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FO­TO: IBL- AOP

Jak­ten på "Fa­mil­jen Kar­dashi­an"- stjär­nan Kourt­ney Kar­dashi­ans näs­ta kär­lek har bör­jat – och det är hen­nes mam­ma Kris Jen­ner som be­stäm­mer vem det ska bli.

Ti­di­ga­re i år togs 36- åri­ga Kourt­ney Kar­dashi­ans pojk­vän Scott Di­sick, 32, på bar gär­ning när han var otro­gen med sin ex­flick­vän. Trots att Kourt­ney dum­pa­de ho­nom har det ryk­tats att de har fort­satt att träf­fa varand­ra i smyg. Nu sä­ger käl­lor dock att Kourt­ney har trött­nat, men hen­nes mam­ma Kris Jen­ner, 59, går in­te med på att dot­tern är sing­el och ska nu ha bör­jat le­ta med ljus och lyk­ta ef­ter Kourt­neys bli­van­de man.

– Hon har bok­stav­ligt ta­lat au­di­tions. I tvsho­wen kom­mer det att se ut som om Kourt­ney går på blind­da­tes och träf­far kil­lar via nä­tet för att le­ta ef­ter den rät­te. Men i verk­lig­he­ten hand­ploc­kar Kris män som kom­mer att till­fö­ra gnista, dra­ma­tik och spän­ning till pro­gram­met, sä­ger en källa en­ligt tid­ning­en Star.

HAR FLE­RA MÄN I ÅTAN­KE

Bland kil­lar­na som Kris har i åtan­ke för Kourt­ney finns en­ligt upp­gift ” Bachelor”- hun­kar­na Chris Sou­les, 33, och Nick Vi­all, 35. Hon ska även va­ra su­gen på att få ” Dan­ci­ng with the stars”- stjär­nan Val Ch­mer­kov­skiy, 29, som svär­son. Vem det än blir så mås­te han va­ra snygg. – Det är den vik­ti­gas­te egen­ska­pen, sä­ger käl­lan. Låt jak­ten bör­ja!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "KRIS GÅR IN­TE

MED PÅ ATT DOT­TERN ÄR SING­EL"

Re­a­li­ty­stjär­nan Kourt­ney Kar­dashi­an har knappt hun­nit bli sing­el, men nu är det hög tid att hit­ta en ny man. Åt­minsto­ne en­ligt hen­nes mam­ma Kris Jen­ner. Mam­ma vet bäst, ing­en

pro­test! Fram till i som­ras var Kourt­ney till­sam­mans med par­typ­ris­sen Scott Di­sick, men läm­na­de ho­nom ef­ter att han va­rit otro­gen med sin ex­flick­vän.

Scott och Kourt­ney har bar­nen Pe­ne­lo­pe, 3, Ma­son, 5, och Rei­gn, tio må­na­der, till­sam­mans. Ef­ter upp­brot­tet har Kourt­ney främst ta­git hand om kid­sen själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.