"SETH" FICK BARN MED "BLAIR"…

BE­BISLYC­KA!

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Grat­tis al­la tv- se­rieäls­ka­re! Värl­den har näm­li­gen be­ri­kats med en av­kom­ma till Adam Bro­dy och Leighton Me­es­ter.

Han slog ige­nom som Seth Co­hen i ” O. C.”. Hon blev Blair Wal­dorf med he­la värl­den i ” Gos­sip girl” någ­ra år se­na­re. Nu har Adam Bro­dy, 35, och Leighton Me­es­ter, 29, av­lat fram en dot­ter till­sam­mans. Be­bi­sen, som har fått nam­net Ar­lo Day, ska ha kom­mit till värl­den re­dan i au­gusti, men pa­ret lyc­ka­des länge hål­la föd­seln hem­lig.

GIF­TE SIG I FJOL

Leighton och Adam lär­de kän­na varand­ra 2011 när de spe­la­de in fil­men ” Li­vet på Orange Dri­ve” till­sam­mans. I bör­jan av 2014 gif­te de sig un­der stort hem­lig­hets­ma­ke­ri. Bröl­lo­pet äg­de rum un­der en pri­vat ce­re­mo­ni vid ha­vet i nor­ra Ka­li­for­ni­en. – Det var väl­digt vac­kert, sa en källa då en­ligt saj­ten TMZ.

I maj i år av­slö­ja­de pa­ret att de vän­ta­de sitt förs­ta barn till­sam­mans.

– Jag gil­lar att sam­la vux­en­po­äng, be­rät­ta­de Leighton un­ge­fär sam­ti­digt i tid­ning­en Ny­lon.

DEJ­TA­DE MOT­SPE­LA­RE

In­nan för­hål­lan­det med Adam ha­de Leighton re­la­tio­ner med skå­de­spe­lar­na Aa­ron Him­melste­in och Se­basti­an Stan. Adam å sin si­da var ti­di­ga­re till­sam­mans med sin ” O. C.”- mot­spe­la­re Rachel Bil­son.

Nu hål­ler vi tum­mar­na för att Adam och Leighton får en fan­tas­tisk förs­ta tid med sin lil­la dot­ter!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

En stjär­na är född! Leighton Me­es­ter och ma­ken Adam Bro­dy har fått en dot­ter. "JAG GIL­LAR ATT SAM­LA VUX­EN­PO­ÄNG"

” Jag gil­lar att sam­la vux­en­po­äng”, har Leighton sagt. Nu har hon onek­li­gen en hel del!

Adam dej­ta­de ti­di­ga­re "O. C."- kol­le­gan Rachel Bil­son. Adam slog ige­nom i tv- se­ri­en ” O. C.” i bör­jan av 2000- ta­let. Där spe­la­de han mot bland and­ra Ben­ja­min Mcken­zie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.