… OCH NU BLIR "RY­AN" OCK­SÅ PAP­PA! "DE ÄR VÄL­DIGT GLA­DA"

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Än­nu fler gla­da ny­he­ter! ” Got­ham”tur­tur­du­vor­na Ben­ja­min Mcken­zie och Mo­re­na Bac­ca­rin har bekräf­tat att de ska bli för­äld­rar.

Adam Bro­dys gam­la par­räv från ” O. C.”- ti­den, Ben­ja­min Mcken­zie, 37, blev i som­ras ihop med sin ” Got­ham”- mot­spe­la­re Mo­re­na Bac­ca­rin, 36, som han har job­bat med se­dan för­ra året. Nu vän­tar pa­ret re­dan barn till­sam­mans, vil­ket be­kräf­tas av Mo­re­nas re­pre­sen­tant.

– Hon och Ben är väl­digt gla­da över det och al­la är väl­digt ex­al­te­ra­de, sä­ger en källa i tid­ning­en Pe­op­le.

SNABBT JOB­BAT

Re­la­tio­nen har gått i re­kord­fart. I ju­li kun­de vec­kans NU! av­slö­ja att stjär­nor­na ha­de in­lett en re­la­tion, men de har hål­lit låg pro­fil se­dan dess. Tills nu. I sam­band med Em­my­ga­lans ef­ter­fest vi­sa­de de för förs­ta gång­en si­na käns­lor öp­pet.

– De har verk­li­gen ke­mi, sä­ger en källa.

ÄR NY­SE­PA­RE­RAD

För­hål­lan­det har gått så snabbt att Mo­re­na in­te ens har hun­nit av­slu­ta sin för­ra re­la­tion helt och hål­let. Så sent som i som­ras fyll­de hen­nes ex­ma­ke Aus­tin Chick, 44, i skils­mäs­so­pappren, men skils­mäs­san har än­nu in­te gått ige­nom. I an­sö­kan ang­er Mo­re­na att hon nu pla­ne­rar att gif­ta om sig och be­kräf­tar att hon är gra­vid. Till­sam­mans med ex­et har skå­de­spe­lers­kan so­nen Ju­li­us, som fyl­ler två den 22 ok­to­ber. För Ben­ja­min blir den kom­man­de be­bi­sen där­e­mot det förs­ta bar­net!

vi öns­kar de bli­van­de för­äld­rar­na lyc­ka till!

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R Nu föl­jer Ben­ja­min Mcken­zie i ” O. C.”- kol­le­gans fot­spår. Han och flick­vän­nen Mo­re­na Bac­ca­rin ( som fak­tiskt ock­så med­ver­ka­de i någ­ra av­snitt av se­ri­en) ska näm­li­gen få barn näs­ta år. "DET BLIR HANS FÖRS­TA BARN"

Mo­re­na har knappt hun­nit av­slu­ta sitt för­ra för­hål­lan­de och är på papp­ret fort­fa­ran­de gift med ex­et Aus­tin Chick.

Pa­ret blev kä­ra un­der in­spel­ning­ar­na av se­ri­en ” Got­ham” och blev ett par i som­ras. Se­dan dess har det gått un­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.