KHLOÉ KAR­DASHI­ANS AN­SIKTS­CHOCK!

PLASTIC FAN­TASTIC?

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Plasti­ko­pe­ra­tio­ner ver­kar va­ra un­ge­fär li­ka van­ligt som att bors­ta tän­der­na för med­lem­mar­na i fa­mil­jen Kar­dashi­an. Nu oro­ar sig käl­lor för att en av syst­rar­nas ut­se­en­de­hets har gått för långt.

På sisto­ne har Khloé Kar­dashi­an, 31, för­änd­rat sitt ut­se­en­de re­jält. Först gick hon ner näs­tan tio ki­lo i vikt på någ­ra må­na­der och se­dan för­sto­ra­de hon läp­par­na. Men en­ligt upp­gift slu­ta­de stjär­nan in­te där. När Khloé ny­li­gen pub­li­ce­ra­de en bild på Instagram höj­de många av hen­nes föl­ja­re på ögon­bry­nen – stjär­nan var näm­li­gen helt olik sig själv.

– Jag såg in­te att det var Khloé först. Det går näs­tan in­te att kän­na igen hen­ne, skrev en per­son.

ALD­RIG NÖJD

En­ligt upp­gift har Khloé ny­li­gen in­ji­ce­rat Bo­tox för att få en mer de­fi­ni­e­rad käk­lin­je.

– Hon vil­le se sma­la­re ut i an­sik­tet, ef­tersom hon har gått ner myc­ket i vikt. Hon har bli­vit be­satt av sitt ut­se­en­de, sä­ger en källa en­ligt tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

Dess­utom äg­nar hon sig åt sär­skild ” an­sikts­trä­ning” för att fram­hä­va si­na kind­ben.

– Hon gör allt hon kan för att se fan­tas­tisk ut. Hon är trött på att va­ra ” den tjoc­ka sys­tern”, sä­ger käl­lan.

Nu oro­ar sig folk i Khloés när­het för att hon har bli­vit be­ro­en­de av att ope­re­ra sig.

– Det har gått för långt. Hon blir ald­rig nöjd, sä­ger en källa.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X Den här bil­den på re­a­li­ty­stjär­nan Khloé Kar­dashi­an väck­te ny­li­gen myc­ket upp­märk­sam­het på so­ci­a­la me­di­er. ” Det går näs­tan in­te att kän­na igen hen­ne”, skrev en per­son på stjär­nans Instagram.

"DET HAR GÅTT

FÖR LÅNGT"

Så­här såg Khloé ut för ba­ra någ­ra år se­dan, och skill­na­den är mar­kant.

På sisto­ne har tv- pro­fi­len vi­sat upp en ny välträ­nad kropp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.