Al­la he­ter Jus­tin!

Veckans NU! - - VECKANS NU! - NU!- re­dak­tio­nen, So­fia, An­ja, Pau­li­na & Bel­la vec­kansnu@ fri­da­for­lag. se

Ett av de van­li­gas­te kän­dis­nam­nen i Hol­ly­wood mås­te va­ra Jus­tin – den se­nas­te ti­den dy­ker det näm­li­gen upp över­allt!

Först ut är Jus­tin Tim­berla­ke som fick barn till­sam­mans med Jes­si­ca Bi­el för fem må­na­der se­dan – och nu sägs stjär­nor­na va­ra på gång att ut­ö­ka fa­mil­jen.

Jus­tin The­roux och Jen­ni­fer Aniston är ny­gif­ta, men har svårt att få tid för varand­ra på grund av si­na jobb. Pa­ret har dock hit­tat en sex­ig lös­ning på pro­ble­met. Läs mer på si­dan 8.

Om du vill ha en egen Jus­tin så bor­de du sat­sa allt på skå­di­sen Jus­tin Long. Han har näm­li­gen bli­vit sing­el ef­ter två år till­sam­mans med Aman­da Seyfri­ed.

Som du sä­kert såg på om­sla­get finns det yt­ter­li­ga­re en Jus­tin som har ställt till det för sig. Blädd­ra snabbt för att få ve­ta mer – och för att hit­ta and­ra smas­ki­ga ar­tik­lar om stjär­nor som, tro det el­ler ej, in­te he­ter Jus­tin!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.