EF­TER FLE­RA ÅRS KAMP ÄNT­LI­GEN BE­BIS FÖR AN­NE!

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

När An­ne Hat­ha­way gjor­de en­tré på rö­da mat­tan ny­li­gen höj­des många ny­fik­na ögon­bryn. Den slan­ka stjär­nan vi­sa­de näm­li­gen upp en miss­tänkt rund mage.

– Hon är gra­vid, sä­ger en käl­la.

Skå­de­spe­lers­kan An­ne Hat­ha­way, 32, och ma­ken Adam Shul­man, 34, har drömt om att bil­da fa­milj länge. Re­dan i bör­jan av för­ra året be­rät­ta­de skå­de­spe­lers­kan om sin sto­ra läng­tan.

– Jag har haft ett mål de se­nas­te tolv åren: job­ba, job­ba, job­ba. Nu har jag bör­jat sä­ga: skaf­fa barn, skaf­fa barn, skaf­fa barn, sa hon då en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

DET VAR IN­TE LÄTT

Men att bli gra­vid vi­sa­de sig in­te va­ra helt en­kelt för stjär­nan, som en­ligt upp­gift har för­sökt i fle­ra år ut­an re­sul­tat. Först nu ver­kar det som att An­nes dröm änt­li­gen är på väg att bli verk­lig­het.

– Hon är gra­vid! De har för­sökt ett bra tag nu, så de här go­da ny­he­ter­na är fan­tas­tis­ka för dem, sä­ger en käl­la i OK! Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter:

– Det kom som en över­rask­ning ef­tersom de pre­cis ha­de gett upp hop­pet.

VI­SA­DE UPP EN BU­LA

Trots att An­ne har drömt om en be­bis väl­digt länge, väl­jer hon nu att hål­la ny­he­ten hem­lig så länge det ba­ra går. När skå­di­sen ny­li­gen skul­le ge­nom­fö­ra en press­kon­fe­rens för att pro­mo­ta sin nya film ” The In­tern” för­bjöds al­la re­port­rar på plats att stäl­la frå­gor om en even­tu­ell gra­vi­di­tet.

– Hon in­såg att hon nog skul­le fram­stå som en di­va, men det var en risk hon var vil­lig att ta, sä­ger käl­lan.

Sam­ma kväll vi­sa­de hon dock upp sig på rö­da mat­tan i en slim­mad klän­ning – och vad kun­de man skym­ta då om in­te en li­ten bu­la på ma­gen?

– Adam och An­ne vill hål­la på hem­lig­he­ten li­te till, men de kom­mer snart att gå ut med den, sä­ger käl­lan.

Här är bil­den som sat­te igång spe­ku­la­tio­ner­na. Skå­di­sen An­ne Hat­ha­way vi­sa­de upp en tyd­lig bu­la på ma­gen un­der en film­pre­miär ny­li­gen. Nu be­kräf­tas gra­vi­di­te­ten av fle­ra käl­lor.

"HON HAR DRÖMT OM DET HÄR LÄNGE" An­ne och ma­ken Adam Shul­man har en­ligt upp­gift för­sökt bli gra­vi­da i fle­ra år. Nu är de såklart över­lyck­li­ga!

Vid ett till­fäl­le var An­ne tvung­en att få hjälp med klän­ning­en, men hon för­sök­te skö­ta det dis­kret. Hon vill näm­li­gen hål­la gra­vi­di­te­ten hem­lig så länge det ba­ra går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.