"JAG HAR FÅTT CELL­GIF­TER"

Veckans NU! - - MIX -

På sisto­ne har Se­le­na hål­lit sig mer el­ler mind­re bor­ta från of­fent­lig­he­ten och det har spe­ku­le­rats vilt kring var­för. Nu kom­mer sva­ret: stjär­nan har fått cell­gifts­be­hand­ling.

– Jag blev di­a­gnos­ti­se­rad med lupus ( en au­to­im­mun in­flam­ma­tions­sjuk­dom, reds. anm.) och har ge­nom­gått ke­mo­te­ra­pi. Det är vad min pa­us egent­li­gen hand­la­de om. Jag kun­de ha fått en stro­ke, sä­ger hon i tid­ning­en Bill­board och fort­sät­ter:

– Jag vil­le så gär­na sä­ga ” Ni har ing­en aning. Jag tar cell­gif­ter, era idi­o­ter". I stäl­let göm­de jag mig tills jag kän­de mig själv­sä­ker och be­kväm igen.

Nu hål­ler vi tum­mar­na för att Se­le­nas job­bi­ga pe­ri­od är över!

Ti­di­ga­re var Se­le­na nå­got sma­la­re. En­ligt hen­ne själv trivs hon bätt­re med si­na nya kur­vor.

"JAG TÄN­KER IN­TE GÖM­MA MIG

PÅ MITT RUM"

Se­le­na slog ige­nom re­dan som barn, men har ald­rig ti­di­ga­re be­hövt stå ut med att nå­gon kommenterat hen­nes kropp. ” Det här var förs­ta gång­en”, sä­ger hon.

” Även om jag har gått upp i vikt, mår jag bra. Det är det jag vill för­med­la”, sä­ger stjär­nan.

Den se­nas­te ti­den har va­rit job­big för Se­le­na, men tack va­re te­ra­pin… … och stö­det från vän­ner­na har hon lyc­kats ta sig ige­nom kri­sen. ” Jag tän­ker in­te göm­ma mig på mitt rum och va­ra de­pri­me­rad”, sä­ger hon. Här till­sam­mans med kom­pi­sen Tay­lor Swift, 25.

Ny­li­gen släpp­te Se­le­na al­bu­met "Re­vi­val", där hon po­se­rar helt na­ken på om­sla­get. ” Det känns som en re­vansch”, har hon sagt om den fram­gångs­ri­ka plat­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.