KOURT­NEYS HÄMNDLIGG!

Veckans NU! - - BILDEXTRA! -

Strax ef­ter upp­brot­tet fun­de­ra­de Kourt­ney på att ta till­ba­ka Scott – men in­te läng­re. Se­dan ex­pojk­vän­nen bör­ja­de vi­sa sig öp­pet med sin nya unga flick­vän har Kourt­ney be­stämt sig för att helt läm­na ho­nom bakom sig. På sisto­ne har hon vi­sat upp sin nya sex­i­ga stil och nu har hon även listat ut den per­fek­ta hämn­den.

– Scott kanske kän­ner att han har vun­nit nu, men Kourt­ney vet hur hon ska få re­vansch. Hon vill be­vi­sa att Scott in­te är den en­da som kan få en yng­re part­ner, så nu tän­ker hon bör­ja lig­ga med unga kil­lar. Hon är ute ef­ter nå­gon i 20- års­ål­dern, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Och kanske är det Jus­tin Bie­ber, 21, som blir Kourt­neys lju­va hämnd? Ny­li­gen sågs stjär­nor­na läm­na en natt­klubb i Hol­ly­wood till­sam­mans. Fort­sätt­ning föl­jer…

Lindsays unga ål­der har upp­rört många, in­te minst Scotts ex Kourt­ney. ” När Kourt­ney fick re­da på hur gam­mal Lind­say är skrat­ta­de hon”, sä­ger en käl­la.

"SCOTT ÄR EN IDI­OT"

Dess­utom oro­ar sig stjär­nans vän­ner för att den unga flick­vän­nen har då­ligt in­fly­tan­de på Scott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.