AND­RA STJÄR­NOR SOM HAR DRAB­BATS

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Play­boy- stjär­nan Kend­ra, 30, har pra­tat öp­pet om si­na psy­kis­ka be­svär och själv­mords­för­sök. När hon blev mam­ma 2009 drab­ba­des hon även av en för­loss­nings­de­pres­sion.

– Jag föll ner i ett svart hål, har hon sagt.

"HON VILL VA­RA

EN FÖ­RE­BILD" ” När det pra­tas om för­loss­nings­de­pres­sion tror man att det hand­lar om ne­ga­ti­va käns­lor mot bar­net, att jag skul­le vil­ja ska­da mitt barn psy­kiskt el­ler fy­siskt, men jag har ald­rig haft så­da­na käns­lor”, sä­ger Hayden. Istäl­let ska hon ha känt sig ned­stämd och otill­räck­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.