MI­LEY CYRUS TOG ÖVERDOS!

"HON DOG NÄS­TAN"

Veckans NU! - - SIDAN 1 - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Dro­ger är en då­lig idé, men det ver­kar in­te Mi­ley Cyrus tyc­ka. Stjär­nan tes­tar näm­li­gen allt och ny­li­gen var det nä­ra att kos­ta hen­ne li­vet!

Den 22- åri­ga par­tyd­rott­ning­en Mi­ley Cyrus vil­da fes­tan­de har väckt stor oro hos stjär­nans fa­milj och vän­ner. Nu kom­mer upp­gif­ter om att sång­ers­kan ny­li­gen var nä­ra att för­lo­ra li­vet ef­ter att ha överdo­se­rat en ovan­lig typ av drog.

– Folk oro­ar sig för att hon ska dö, och san­ning­en är att hon näs­tan dog, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

SLIC­KA­DE PÅ EN SNIGEL

Det ska ha va­rit i slu­tet av sep­tem­ber som Mi­ley gav sig ut på en cam­ping­tripp till­sam­mans med ett gäng kom­pi­sar – och där gick nå­got väl­digt fel. Stjär­nan er­bjöds att pro­va en för hen­ne okänd drog, som går ut på att man slic­kar på en så kal­lad ba­nansni­gel, men hon fick en­ligt upp­gift i sig för myc­ket och blev svårt sjuk.

– Hen­nes tunga svullnade upp och hon var tvung­en att ta an­ti­bi­o­ti­kaspru­tor. Ef­teråt be­rät­ta­de hon om hän­del­sen för al­la, sä­ger käl­lan.

PÅ­VER­KAD LÄNGE

I fle­ra vec­kor ef­teråt var Mi­ley på­ver­kad av det som ha­de hänt.

– Hon ha­de ut­slag över he­la krop­pen länge och var tvung­en att smin­ka sig i över en tim­me för att döl­ja det när hon skul­le va­ra med i ” Sa­tur­day night li­ve”, sä­ger käl­lan.

En­ligt upp­gift kan man bli för­la­mad i tung­an om man slic­kar på ba­nansnig­lar, men vis­sa tror att sni­gelns gift kan gö­ra en hög. I Mi­leys fall gick det allt­så snett. Det har dock in­te hind­rat stjär­nan från att fort­sät­ta knar­ka.

– Hon rö­ker gräs he­la da­gar­na och tar ko­ka­in re­gel­bun­det, sä­ger käl­lan.

TES­TAR ALLT

Dess­utom är Mi­ley up­pen­bar­li­gen in­te sär­skilt för­sik­tig när det kom­mer till att tes­ta nya ovan­li­ga dro­ger.

– Hon har pro­vat allt som går. Hen­nes vän­ner tror att hon kom­mer att dö av nå­got hon tes­tar, kanske en så­dan där snigel, sä­ger käl­lan.

"HON DOG NÄS­TAN" Par­ty­dju­ret Mi­ley Cyrus ses of­ta be­ru­sad el­ler drog­på­ver­kad, bå­de på so­ci­a­la me­di­er och på pa­pa­raz­zi­bil­der. En­ligt upp­gift ska stjär­nans li­be­ra­la in­ställ­ning till att tes­ta oli­ka pre­pa­rat ny­li­gen ha va­rit nä­ra att ta li­vet av hen­ne.

” Folk oro­ar sig för att hon ska dö”, sä­ger en käl­la om Mi­leys vil­da le­ver­ne.

hon hål­ler på med dro­ger. Mi­ley själv hym­lar in­te med att

mu­sik­vi­de­on till lå­ten ” Blon­de De här bil­der­na kom­mer från

som hon fick myc­ket su­per­fre­ak ste­als the ma­gic brain”, kri­tik för när den släpp­tes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.