BRAD OTRO­GEN MOT ANGE­LI­NA MED SI­EN­NA MIL­LER!

SI­EN­NA MIL­LER KROS­SAR BRANGELINAS ÄK­TEN­SKAP

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

Ange­li­na Jo­lie och Brad Pitt må ut­åt sett ha ett lyck­ligt äk­ten­skap, men nu vi­sar det sig att en viss känd skå­de­spe­lers­ka gör Ange­li­na or­dent­ligt svart­sjuk.

Brad Pitt, 51, och Ange­li­na Jo­lie, 40, träf­fa­des på in­spel­ning­ar­na av ” Mr & Mrs Smith” när Brad var gift med Jen­ni­fer Aniston. Stjär­nor­na kun­de in­te mot­stå si­na lus­tar och blev för­äls­ka­de. Kort där­ef­ter skil­de sig Brad från Jen­ni­fer för att kun­na va­ra med Angie. Nu ver­kar det som om histo­ri­en kan upp­re­pa sig. Brad är pro­du­cent för fil­men ” The Lost ci­ty of Z” där bland an­nat Si­en­na Mil­ler, 33, med­ver­kar och det sägs att de flör­tar med varand­ra. Det är nå­got som Ange­li­na sägs se som otro­het.

FÖR­BJÖD HO­NOM

När Brad ny­li­gen ta­la­de om för Angie att han skul­le läm­na hen­ne för att fly­ga till Ir­land och häl­sa på sitt filmcrew och al­la skå­de­spe­la­re blev hon ur­sin­nig av svartsjuka.

– Ange­li­na sa rakt ut: ” Du får in­te åka!”, sä­ger en käl­la till saj­ten Ra­dar On­li­ne och fort­sät­ter:

– Hon har hört Brad pra­ta om Si­en­na näs­tan var­je dag se­dan de bör­ja­de med pro­jek­tet i au­gusti. Si­en­na gör Ange­li­na osä­ker, och det spe­lar ing­en roll att Brad ber hen­ne att få kun­na ar­be­ta fritt med sin film. Hon är oro­lig att de har för bra ke­mi.

VA­RIT OTRO­GEN FÖR­UT

En­ligt upp­gift ska Angie ha star­tat ett bråk och skri­kit att Brad in­te får va­ra i när­he­ten av Si­en­na, och faj­ten de ha­de gjor­de att de in­te pra­ta­de med varand­ra på fle­ra da­gar. Si­en­na är näm­li­gen sing­el och har ett för­flu­tet som en­ligt käl­lor gör Angie so­tis. När Si­en­na spe­la­de in ” Al­fie” med Ju­de Law in­led­de de en ro­mans trots att Ju­de då var upp­ta­gen, och hon sägs ha va­rit otro­gen mot ho­nom med Da­ni­el Craig när hon gjor­de fil­men ” Lay­er ca­ke”.

– Jag ger nog bil­den av att in­te va­ra en spe­ci­ellt trev­lig per­son, sa Si­en­na då.

I en in­ter­vju i tid­ning­en Vo­gue av­slö­ja­de Ange­li­na ny­li­gen att hon och Brad in­te all­tid har det bra.

– Vi har vå­ra pro­blem, er­kän­de ak­tri­sen då.

Brad Pitt och Ange­li­na Jo­lie har trub­bel i pa­ra­di­set – och allt är Si­en­na Mil­lers fel! "VI HAR PRO­BLEM"

” Si­en­na gör Ange­li­na osä­ker”, sä­ger en käl­la.

Si­en­na är en av skå­di­sar­na i Brads nya film­pro­jekt ” The Lost ci­ty of Z”, och Ange­li­na tror att nå­got ska hän­da mel­lan dem. Här ses Si­en­na på in­spel­nings­plat­sen.

Ange­li­na be­rät­ta­de ny­li­gen att allt in­te är bra i hen­nes och Brad­dans äk­ten­skap. Ovan ses de i en scen i fil­men "By the sea" där de spe­lar ett par i kris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.