HUGH GRANT BLIR SKÅNING

SUPERSTJÄRNANS NYA LIV

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

” Vi är ba­ra vän­ner” – så bru­kar det lå­ta när Hugh Grant och An­na Eberste­in pra­tar om sin re­la­tion. Nu har de bli­van­de två­barns­för­äld­rar­na köpt ett hus i söd­ra Sve­ri­ge.

Skå­de­spe­la­ren Hugh Grant, 55, vän­tar barn ihop med svens­ka An­na Ebe­res­te­in, 35. Nu ver­kar det som att de vill bil­da fa­milj i Sve­ri­ge. En­ligt tid­ning­en Af­ton­bla­det har stjär­nan och hans ” ba­by ma­ma” näm­li­gen köpt en vil­la i skåns­ka To­re­kov för sex mil­jo­ner kro­nor. Hu­set upp­ges va­ra 122 kvadrat­me­ter stort och ska lig­ga i ett om­rå­de som är känt för si­na ex­klu­si­va hus med dy­ra pri­ser.

En­ligt upp­gift pla­ne­rar Hugh och An­na att ge­nom­fö­ra en ” om­fat­tan­de re­no­ve­ring” av sitt nya hem.

HAR EN SON

Hugh och An­na bru­kar sä­ga att de ” ba­ra är vän­ner”, men i sep­tem­ber 2012 fick de so­nen John ihop. Se­dan dess har ro­mans­ryk­ten om­gär­dat dem, trots att de ald­rig vi­sat någ­ra käns­lor of­fent­ligt. Hugh har ti­di­ga­re pra­tat om fa­mil­je­li­vet.

– Jag träf­far min son of­ta. Näs­tan var­je dag. Jag äls­kar ho­nom väl­digt myc­ket, sa han för någ­ra år se­dan en­ligt Hol­ly­wood Li­fe.

HÄL­SAT PÅ OF­TA

På sisto­ne har Hugh till­bring­at en hel del tid i Sve­ri­ge. I som­ras var han till ex­em­pel i Skå­ne för att del­ta i ett väl­gö­ren­hets­lopp för Barn­can­cer­fon­den och vid ett an­nat till­fäl­le sågs han på in­nek­ro­gen Riche i Stock­holm. Till­sam­mans med An­na och John be­sök­te han även Va­samu­se­et. Den 15 ok­to­ber i år blev kö­pet av Hugh och An­nas nya hem klart. En­ligt upp­gift äger An­na en sjät­te­del av fas­tig­he­ten me­dan fem sjät­te­de­lar till­hör Hugh. Det ver­kar som att skå­ning­ar­na snart får vän­ja sig vid att ha en världs­stjär­na runt hus­knu­ten.

"DE HAR KÖPT EN VIL­LA I TO­RE­KOV"

Grat­tis Skå­ne! Nu kan ni ad­de­ra en su­per­stjär­na till be­folk­ning­en. Hugh Grant och hans ” ba­by ma­ma” An­na Eberste­in sägs näm­li­gen ha köpt ett hus i To­re­kov.

Hugh och An­na vän­tar sitt and­ra barn till­sam­mans. De har se­dan ti­di­ga­re so­nen John, 3.

Hu­set kos­ta­de en­ligt upp­gift

sex mil­jo­ner kro­nor, vil­ket tor­de va­ra små­po­ta­tis för den för­mög­ne

eng­els­man­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.